O xulgado denega ao alcalde de Ourense a súa petición de prohibir á La Región a difusión de gravacións

Información
19 Mayo 2023 - Hoy es noticia - Correo electrónico - Imprimir - 2288 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image

A maxistrada do Xulgado de Instrución número 3 de Ourense, en funcións de garda cando o alcalde da cidade presentou unha denuncia contra o diario La Región por un presunto delito do artigo 197 do Código Penal -descubrimento e revelación de segredos-, denegou ao rexidor a súa solicitude, como medida cautelar, de prohibición de difusión dunhas gravacións de conversacións que mantivo con terceiras persoas. 

A xuíza explica no auto, contra o que cabe presentar recurso, que “non concorren indicios bastantes que fagan presumir a participación de persoa algunha, por canto non se achega elemento algún que permita inferir a colocación non autorizada de dispositivos de escoita e gravación”. Así, salienta que “non consta fotografía ou inspección ocular dos que resulte dispositivo técnico de ningunha clase nin testemuña ou persoa algunha que observase os mesmos, a súa instalación, colocación ou retirada, nin tampouco informe pericial algún que acredite o lugar de obtención ou manipulación ou alteración de ningún tipo”.

 

A instrutora destaca que a prohibición de difusión en medios de comunicación e redes sociais require autorización xudicial “mediante decisión motivada que comprobe a proporcionalidade da medida, analizando as circunstancias concorrentes no momento da súa adopción”. Polo tanto, lembra que presuposto esencial para a adopción dunha medida restritiva dun dereito é “a existencia previa de indicios racionais, e non meras conxecturas ou sospeitas, da comisión dunha infracción do artigo 197 do vixente Código Penal (descubrimento e revelación de segredos)”. 

 

“O denunciante relata que unha publicación do 6 de maio de 2023 de La Región contén gravacións dunha conversación entre o alcalde de Ourense e terceiras persoas sobre unha infracción en materia de tráfico; e o 8 de maio de 2023, publícase outra información sobre uso de cartos en B con outras gravacións de conversacións”, explica a maxistrada, quen sinala que o denunciante asegura que eses audios se basean en “conversacións mantidas ou ben no despacho ou ben en espazos de acceso reservado de edificios municipais ou outras dependencias”, polo que sostén que “só poden obterse mediante a utilización de dispositivos técnicos de escoita e gravación de son”.

 

O maxistrado do Xulgado de Instrución número 1 de Ourense, en funcións de garda cando o rexedor municipal presentou unha denuncia contra La Voz de Galicia, tamén denegou o pasado sábado as medidas cautelares solicitadas polo alcalde, quen pediu que decretase a retirada dos audios, así como que prohibise a súa publicación. 

 

En canto á práctica das dilixencias de investigación interesadas nos dous escritos de denuncia contra os dous diarios, tanto a titular do Xulgado de Instrución número 3 de Ourense como o titular do Xulgado de Instrución número 1, entenden que deberán ser resoltas polos órganos xudiciais competentes, é dicir, os xulgados de instrución aos que lles corresponda por reparto, pois consideran que exceden das competencias que tiñan atribuídas durante as súas funcións de garda.

 

No caso de La Región, o procedemento xa foi repartido ao Xulgado de Instrución número 2 de Ourense, o cal devolveu a causa ao número 3 para que resolvese sobre as medidas cautelares por ser o que estaba de garda cando se presentou a denuncia. Unha vez resolta a solicitude de medidas cautelares, a maxistrada emitiu un auto no que se inhibiu ao Xulgado de Instrución número 2 de Ourense para que resolva sobre as dilixencias demandadas. 

 

Ademais destas dúas denuncias, esta semana o alcalde de Ourense volveu presentar outra denuncia contra La Región, que amplía a primeira, debido á difusión de novos audios, na que volve demandar a prohibición de publicación das gravacións. Polo momento, esa solicitude de medida cautelar está sen resolver.

 

 

***

 

El juzgado deniega al alcalde de Ourense su petición de prohibir a La Región la difusión de grabaciones

 

19/05/2023.- La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde de la ciudad presentó una denuncia contra el diario La Región por un presunto delito del artículo 197 del Código Penal -descubrimiento y revelación de secretos-, ha denegado al regidor su solicitud, como medida cautelar, de prohibición de difusión de unas grabaciones de conversaciones que mantuvo con terceras personas.

 

La jueza explica en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que “no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna, por cuanto no se aporta elemento alguno que permita inferir la colocación no autorizada de dispositivos de escucha y grabación”. Así, subraya que “no consta fotografía o inspección ocular de los que resulte dispositivo técnico de ninguna clase ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada, ni tampoco informe pericial alguno que acredite el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo”.

 

La instructora destaca que la prohibición de difusión en medios de comunicación y redes sociales requiere autorización judicial “mediante decisión motivada que compruebe la proporcionalidad de la medida, analizando las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción”. Por tanto, recuerda que presupuesto esencial para la adopción de una medida restrictiva de un derecho es “la existencia previa de indicios racionales, y no meras conjeturas o sospechas, de la comisión de una infracción del artículo 197 del vigente Código Penal (descubrimiento y revelación de secretos)”.  

 

“El denunciante relata que una publicación de 6 de mayo de 2023 de La Región contiene grabaciones de una conversación entre el alcalde de Ourense y terceras personas sobre una infracción en materia de tráfico; y el 8 de mayo de 2023, se publica otra información sobre uso de dinero en B con otras grabaciones de conversaciones”, explica la magistrada, quien señala que el denunciante asegura que esos audios se basan en “conversaciones mantenidas o bien en el despacho o bien en espacios de acceso reservado de edificios municipales u otras dependencias”, por lo que sostiene que “solo pueden haberse obtenido mediante la utilización de dispositivos técnicos de escucha y grabación de sonido”.

 

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, en funciones de guardia cuando el regidor municipal presentó una denuncia contra La Voz de Galicia, también denegó el pasado sábado las medidas cautelares solicitadas por el alcalde, quien pidió que decretase la retirada de los audios, así como que prohibiese su publicación.  

 

En cuanto a la práctica de las diligencias de investigación interesadas en los dos escritos de denuncia contra los dos diarios, tanto la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense como el titular del Juzgado de Instrucción número 1, entienden que deberán ser resueltas por los órganos judiciales competentes, es decir, los juzgados de instrucción a los que les corresponda por reparto, pues consideran que exceden de las competencias que tenían atribuidas durante sus funciones de guardia.

 

En el caso de La Región, el procedimiento ya ha sido repartido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, el cual devolvió la causa al número 3 para que resolviese sobre las medidas cautelares por ser el que estaba de guardia cuando se presentó la denuncia. Una vez resuelta la solicitud de medidas cautelares, la magistrada ha emitido un auto en el que se ha inhibido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense para que resuelva sobre las diligencias demandadas.

 

Además de estas dos denuncias, esta semana el alcalde de Ourense volvió a presentar otra denuncia contra La Región, ampliatoria de la primera, debido a la difusión de nuevos audios, en la que vuelve a demandar la prohibición de publicación de las grabaciones. Por el momento, esa solicitud de medida cautelar está sin resolver.

Videos más vistos hoy de Xornal Galicia Televisión

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV