O Goberno de Feijóo na Xunta no Porto de Vilagarcía condenado por recheos no mar con materiais contaminados

Información
11 Marzo 2019 | 20134 Votos

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra rexeitou o recurso interposto pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa contra a Xunta pola sanción que lle impuxo por unha infracción grave en materia de residuos e chans contaminados ao realizar un recheo no mar con materiais procedentes de obras ferroviarias. As resolucións impugnadas polo Porto estableceron o importe da sanción na contía de 20.000 euros “de maneira motivada, atendendo á intencionalidade e ao volume da vertedura”, destaca a sentenza.

 

O maxistrado indica que a resolución do 12 de maio de 2017 da Consellería de Medio Ambiente decidiu deixar en suspenso a obriga de reposición da situación alterada ao seu estado orixinario, así como a determinación exacta da maneira na que debería realizarse, ata que se culminen as obras de reparación do peirao adxudicadas en maio de 2015. “Consecuentemente, queda fóra do obxecto deste preito a determinación da posibilidade ou non de executar a devandita reposición dos terreos, así como da mellor maneira para poder facelo. A Xunta haberá de ditar no futuro unha nova resolución sobre esta concreta cuestión e se o Porto discrepa do seu contido poderá impugnala nun novo proceso”, sinala o xuíz.

O titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra destaca que a proba practicada no xuízo acreditou “de maneira suficiente” que os materiais vertidos ao mar pola Autoridade Portuaria incluían, ademais de terra, material asfáltico contaminante. Ademais, salienta que demostrou que a actividade realizada con eses materiais na súa vertedura ao mar merecía a cualificación de “obra maior” debido ao seu gran volume. “Considérese, para comprender as súas dimensións, que o vaso dunha piscina olímpica ten un volume de 2.500 m3. Para esta obra portuaria vertéronse ao mar uns 7.000 m3 de materiais, o tamaño de case tres piscinas olímpicas superpostas”, recalca o maxistrado na sentenza, na que indica que, “a pesar da súa entidade e da súa máis que posible repercusión ambiental (recheos nun espazo mariño constrinxido polas características dunha ría con alto valor pesqueiro, marisqueiro e paisaxístico), a Autoridade Portuaria recoñeceu ao longo do xuízo que nin sequera se redactou un proxecto técnico da obra nin se realizou ningún trámite ambiental”.

***

El juzgado confirma la sanción de la Xunta al Puerto de Vilagarcía por rellenos en el mar con materiales contaminados

 

11/03/2019.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha desestimado el recurso interpuesto por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa contra la Xunta por la sanción que le impuso debido a la comisión de una infracción grave en materia de residuos y suelos contaminados al haber realizado un relleno en el mar con materiales procedentes de obras ferroviarias. Las resoluciones impugnadas por el Puerto establecieron el importe de la sanción en la cuantía de 20.000 euros “de manera motivada, atendiendo a la intencionalidad y al volumen del vertido”, destaca la sentencia.

El magistrado indica en el fallo que la resolución de 12 de mayo de 2017 de la Consellería de Medio Ambiente decidió dejar en suspenso la obligación de reposición de la situación alterada a su estado originario, así como la determinación exacta de la manera en la que habría de realizarse, hasta que se culminen las obras de reparación del muelle adjudicadas en mayo de 2015. “Consecuentemente, queda fuera del objeto de este pleito la determinación de la posibilidad o no de ejecutar dicha reposición de los terrenos, así como de la mejor manera para poder hacerlo. La Xunta habrá de dictar en el futuro una nueva resolución sobre esta concreta cuestión y si el Puerto discrepa de su contenido podrá impugnarla en un nuevo proceso”, señala el juez.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra destaca que la prueba practicada en el juicio ha acreditado “de manera suficiente” que los materiales vertidos al mar por la Autoridad Portuaria incluían, además de tierra, material asfáltico contaminante. Además, subraya que ha demostrado que la actividad realizada con esos materiales en su vertido al mar merecía la calificación de “obra mayor” debido a su gran volumen. “Considérese, para comprender sus dimensiones, que el vaso de una piscina olímpica ostenta un volumen de 2.500 m3. Para esta obra portuaria se han vertido al mar unos 7.000 m3 de materiales, el tamaño de casi tres piscinas olímpicas superpuestas”, recalca el magistrado en la sentencia, en la que indica que, “pese a su entidad y a su más que posible repercusión medioambiental (rellenos en un espacio marino constreñido por las características de una ría con alto valor pesquero, marisquero y paisajístico), la Autoridad Portuaria ha reconocido a lo largo del juicio que ni siquiera se redactó un proyecto técnico de la obra ni se realizó ningún trámite medioambiental”.

social youtube xornalgalicia   feed-image