O Tribunal Supremo declara nulo o cesamento de interinos contratados de maneira abusiva. o persoal da Xunta podría estar afectado e esixir resposabilidades

Información
06 Octubre 2018 | 13873 Votos

A Sala do Contencioso recoñece o seu dereito a manterse nos seus postos de traballo, percibindo as retribucións non abonadas.

O Tribunal Supremo ha declarado nulo o cesamento de interinos ao considerar abusiva a utilización abusiva de contratos de duración determinada e recoñece o seu dereito a manterse nos seus postos de traballo, percibindo as retribucións non abonadas, mentres a Administración non cumpra coa normativa vixente.

 

A Sección Cuarta da Sala III, do Contencioso-Administrativo, ditou dúas sentenzas nas que revoga parcialmente as resolucións do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco en relación con senllos cesamentos (declarados ilegais pola Sala de Bilbao, en pronunciamiento confirmado agora en casación) dun funcionario interino municipal e dunha empregada eventual de carácter estatutario nos correspondentes postos de traballo cando se constata unha situación previa de abuso na utilización sucesiva de relacións de emprego de duración determinada.

Aplicando o criterio contido en diversos pronunciamientos do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, afirma, en primeiro lugar, que procede declarar contrarios a Dereito devanditos cesamentos, pero que a constatada situación de abuso non permite converter ao funcionario interino ou á empregada pública eventual en ?persoal indefinido non fixo?, aplicando de forma analóxica a xurisprudencia da orde social. Revoga, así, o pronunciamiento contido nas sentenzas da Sala do País Vasco que aplicaran tal figura xurídica, propia das relacións sometidas ao dereito Laboral, pero non aplicables aos empregados públicos vinculados coa Administración por unha relación de natureza estatutaria ou funcionarial, como aquí sucede.

Para o Tribunal Supremo, a consecuencia do devandito abuso é a subsistencia e continuación das relacións de emprego, cos dereitos profesionais e económicos inherentes a ela, desde a data de efectos do cesamento ilegal cuxa nulidade confirma e ata que a Administración cumpra na debida forma o que ordena a normativa aplicable.

https://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/875948-vitalicio-y-tal-xunta-quiere-cesar-a-miles-de-interinos-indemnizarles-2.html

Para dar debido cumprimento a tal normativa (da que deriva que o cesamento só pode ter lugar cando a praza cúbrase polo procedemento correspondente por funcionario ou persoal de carreira, ou cando volva o seu titular, ou cando termine o programa temporal que debe executarse ou cando finalice a acumulación de tarefas motivadora do nomeamento), sinala a Sala que deben ponderarse as circunstancias do caso, que nos supostos analizados constatan que os nomeados cubrían necesidades que, de feito, non tiñan carácter provisional, senón permanente e estable, de maneira que debe valorarse, de modo motivado, fundado e referido ás concretas funcións que prestaron, se procede ou non a ampliación das relacións de postos de traballo dos persoais e, en caso contrario, acudir ao tipo de nomeamento que proceda impedindo en todo caso que perdure a situación de precariedade de quen eventual e temporalmente haxan de prestar as funcións correspondentes.

E en canto á indemnización solicitada polos interesados, afirma a sentenza que non procede no caso (pois o mantemento nos seus postos que se declara, con percibo íntegro do non abonado, repara integramente o prexuízo causado), pero que, en xeral, os afectados pola utilización abusiva dos nomeamentos temporais teñen dereito a unha indemnización, aínda que o recoñecemento dese dereito: a) depende das circunstancias singulares do caso; b) debe ser feito, se procede, no mesmo proceso en que se declara a existencia da situación de abuso; e c) require que a parte demandante deduza tal pretensión; invoque no momento procesual oportuno que danos e prexuízos, e por que concepto ou conceptos en concreto, fóronlle causados; e acredite por calquera dos medios de proba admitidos en dereito, a realidade de tales danos e/ou prexuízos, de xeito que só poderá quedar para execución de sentenza a fixación ou determinación do quantum da indemnización debida.

social youtube xornalgalicia   feed-image