La Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia contrata a Rafael Álvaro Millan Calenti "letrado de Sanidad-Sergas" a través de una entidad de la Xunta de Galicia en la USC "CECOOP" por más de 30.000 euros solo en el año 2014

Información
24 Julio 2019 | 21002 votos

calenticobradelaconselleriadetraballo xunta

 

Rafael Alvaro Millán Calenti (Letrado de Sanidad y profesor de la USC) ...(+)

Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/10323/ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf

Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)descargadodelawebinstitucionaldelGobiernoBalearcurriculundeCalentiborradodelawebdelGobiernoBalerarporsupeticionexpresa.pdf

CODIGO: 2018/23405 Consuelo Ferreiro Regueiro , Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela CERTIFICO: Que segundo consta a día de hoxe nos arquivos da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, D./Dª Rafael Álvaro Millán Calenti , co NIF 33818906M , figura como investigador/a principal nas seguintes actividades de investigación:  (FOTO) y pdf descargable.

E para que así conste, logo do pedimento da persoa interesada, expídese o presente documento automatizado que se acredita con selo de órgano e código seguro de verificación (CSV), de conformidade co artigo 42 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público

social youtube xornalgalicia   feed-image