Información
Localidades de Galicia

SOCIALISTAS RECLAMAN UN INFORME DA XUNTA PARA CLARIFICAR OS RESULTADOS REAIS DAS FUSIÓNS DE OZA – CESURADS E CERDEDO – COTOBADE

Información
15 Febrero 2019 268 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, a través do portavoz e aoabeiro do disposto no artigo 160do Regulamento da Cámara, presentaante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª.

 

Nos anos 2013 e 2016 materializáronse dúas fusións de concellos galegos, os concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras dando lugar ao novo concello Oza-Cesuras e os concellos de Cerdedo e Cotobade dando lugar ao novo concello Cerdedo-Cotobade.

No primeiro caso, os gobernos municipais dos concellos de Oza dos Ríos e Cesuras aprobaron, no seo dos seus concellos-plenos, a fusión dos seus respectivos municipios, que tiñan unha poboación a 1 de xaneiro de 2013 (IGE) de 3.204 e 2.131 habitantes, respectivamente.

No DOG do 7 de xuño de 2013, publicouse o Decreto 83/2013, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, polo que se aprobou a Fusión voluntaria dos concellos de Oza dos Ríos e Cesuras e se constituíu o Concello de Oza-Cesuras, dando orixe a un novo concello cunha poboación de 5.275 habitantes (IGE do 01 de xaneiro de 2014) que a 1 de xaneiro de 2017 ten descendido a 5.133 habitantes (IGE).

No segundo caso, os gobernos municipais dos concellos de Cerdedo e Cotobade aprobaron, no seo dos seus concellos-plenos, a fusión dos seus respectivos municipios, que tiñan unha poboación a 1 de xaneiro de 2016 (IGE) de 1.781 e 4.290 habitantes, respectivamente.

No DOG do 17 de outubro de 2016 publicouse o Decreto 134/2016, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 22 de setembro, polo que se aproba a fusión voluntaria dos municipios de Cerdedo e Cotobade e se constitúe o municipio de Cerdedo-Cotobade, dando orixe a un novo concello cunha poboación de 6.107 habitantes (IGE 01.01.2017).

Na propia exposición de motivos dos decretos de fusión establéceseque "A Administración Autonómica vese na obriga de impulsar medidas innovadoras relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles".

E, neste senso, a Administración autonómica considera que concorren razóns de conveniencia e de oportunidade que aconsellan a fusión dos concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras en 2013, e de Cerdedo e Cotobade en 2016, baseados na creación dun novo concello, xurdido da fusión, que estará en disposición de garantir unha "prestación de servizos máis eficaz e eficiente sen mingua da calidade da democracia local",supoñendo unha vantaxe na prestación de servizos e na adquisición de "máis cuantiosos ingresos" por parte doutras administracións públicas que dos que poidan adquirir por separado.

Pasados 5 anos desde a primeira fusión edous dende a segunda, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia instaá Xunta de Galicia a que, con relación aos Concellos de Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade:

1. Elabore, antes de que remate o actual período de sesións,un Informe que recolla especificamente:

1º)Os resultados da eficiencia e eficacia acadadas na prestación de servizos municipais dos concellos fusionados, en relacióncosprestados antes da fusión.

2º) Osrecursos achegados pola Administración autonómica aos concellos fusionados, con relacióncos achegados a cada un dos concellos antes da fusión.

3º)Remita o dito Informe a todos os