Información
Localidades de Galicia

A Audiencia da Coruña inicia a execución da sentenza do Prestige

Información
06 Febrero 2019 253 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña iniciou a execución da sentenza do Prestige tras recibir tanto o fallo como un auto de aclaración do Tribunal Supremo. A sala, co maxistrado Alejandro Morán Llordén como relator, dá un prazo de vinte días ás partes para que cumpran de maneira voluntaria a sentenza, tal e como establece o artigo 548 da Lei de Axuizamento Civil. Así, na providencia notificada hoxe, requírese ao capitán do buque para que pague “voluntariamente o principal da súa responsabilidade civil máis un 30% adicional do cálculo prudencial de intereses e costas”. Ante a “previsible insuficiencia de bens do responsable principal”, o tribunal realiza o mesmo requirimento á propietaria do barco, Mare Shipping, como responsable civil subsidiaria.

 

A providencia para executar o fallo tamén foi notificada á aseguradora The London Owners Mutual Insuranse Association para que pague voluntariamente “ata o límite da póliza subscrita”, así como ao Fondo Internacional de Indemnización de Danos Debidos a Contaminación por Hidrocarburos para que no mesmo prazo de vinte días abone “a cantidade correspondente aos límites establecidos no convenio que o regula, descontadas as sumas xa pagas”.

Contra a resolución da Audiencia Provincial da Coruña cabe interpoñer recurso de súplica no prazo de tres días.

La Audiencia de A Coruña inicia la ejecución de la sentencia del Prestige

 

06/02/2019.- La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha iniciado la ejecución de la sentencia del Prestige tras haber recibido tanto el fallo como un auto de aclaración del Tribunal Supremo. La sala, con el magistrado Alejandro Morán Llordén como ponente, da un plazo de veinte días a las partes para que cumplan de manera voluntaria la sentencia, tal y como establece el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, en la providencia notificada hoy, se requiere al capitán del buque para que pague “voluntariamente el principal de su responsabilidad civil más un 30% adicional del cálculo prudencial de intereses y costas”. Ante la “previsible insuficiencia de bienes del responsable principal”, el tribunal realiza el mismo requerimiento a la propietaria del barco, Mare Shipping, como responsable civil subsidiaria.

 

La providencia para ejecutar el fallo también ha sido notificada a la aseguradora The London Owners Mutual Insuranse Association para que pague voluntariamente “hasta el límite de la póliza suscrita”, así como al Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos para que en el mismo plazo de veinte días abone “la cantidad correspondiente a los límites establecidos en el convenio que lo regula, descontadas las sumas ya pagadas”.

 

Contra la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña cabe interponer recurso de súplica en el plazo de tres días.