Información
Localidades de Galicia

O TSXG deriva a mediación o preito polas irregularidades na rehabilitación do edificio Conde de Fenosa

Información
02 Octubre 2018 470 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordou derivar a mediación o preito sobre as irregularidades na reforma do edificio Conde de Fenosa, o que implica a suspensión do curso do proceso xudicial por un prazo non superior a 60 días. A providencia emitida pola Sección Segunda da Sala do Contencioso-administrativo, que foi notificada hoxe, convoca ás partes o vindeiro luns, 8 de outubro, ás 10 horas, na sede do TSXG para participar “nunha sesión única ou sucesiva de mediación, que deberá comezar cunha sesión informativa”. Ao encontro están emprazados a parte demandante, o Concello e os representantes da comunidade de propietarios do edificio. Contra a resolución cabe presentar recurso de reposición no prazo de cinco días.

O TSXG indica na providencia que estima “factible” a proposta da asesoría xurídica do Concello na que insta a “valorar a pertinencia da mediación no marco da presente execución de sentenza”. O TSXG decretou a demolición do edificio nunha sentenza emitida en 2001 que foi ratificada polo Tribunal Supremo en xuño de 2006.

“A mediación preséntase como un medio alternativo de resolución de conflitos cunha identidade material e procesual análoga á conciliación”, sinala o tribunal, á vez que especifica que se entende por mediación intraxudicial “aquel medio de resolución de litixios alternativo e complementario á Administración de Xustiza, no que dúas ou máis partes lexitimadas tentan voluntariamente, no curso dun proceso Contencioso-administrativo, alcanzar por si mesmas un acordo sobre a base dunha proposta elaborada por un terceiro mediador”.

O TSXG destaca que os principios que rexen a mediación son os de “confidencialidade, neutralidade e imparcialidade” do mediador. Salvo que as partes acorden o contrario, o preito principal pode “quedar suspendido, sen que sexan computables prazos de prescrición ou caducidade”.

A providencia lembra que, se as partes chegan a un acordo a través da intervención da mediación, o pacto poderá ser homologado por un xuíz a través dun auto, sempre que non sexa “contrario ao ordenamento xurídico nin lesivo para o interese público ou de terceiros”. ​

 

***

 

NOTA INFORMATIVA.-

 

El TSXG deriva a mediación el pleito por las irregularidades en la rehabilitación del edificio Conde de Fenosa

 

02/10/2018.- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado derivar a mediación el pleito sobre las irregularidades en la reforma del edificio Conde de Fenosa, lo que implica la suspensión del curso del proceso judicial por un plazo no superior a 60 días. La providencia emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo, que ha sido notificada hoy, convoca a las partes el próximo lunes, 8 de octubre, a las 10 horas, en la sede del TSXG para participar “en una sesión única o sucesiva de mediación, que deberá comenzar con una sesión informativa”. Al encuentro están emplazados la parte demandante, el Ayuntamiento y los representantes de la comunidad de propietarios del edificio. Contra la resolución cabe presentar recurso de reposición en el plazo de cinco días.

El TSXG indica en la providencia que estima “factible” la propuesta de la asesoría jurídica del Ayuntamiento en la que insta a “valorar la pertinencia de la mediación en el marco de la presente ejecución de sentencia”. El TSXG decretó la demolición del edificio en una sentencia emitida en 2001 que fue ratificada por el Tribunal Supremo en junio de 2006.

“La mediación se presenta como un medio alternativo de resolución de conflictos con una identidad material y procesal análoga a la conciliación”, señala el tribunal, al tiempo que especifica que se entiende por mediación intrajudicial “aquel medio de resolución de litigios alternativo y complementario a la Administración de Justicia, en el que dos o más partes legitimadas intentan voluntariamente, en el curso de un proceso Contencioso-administrativo, alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la base de una propuesta elaborada por un tercer mediador”.

El TSXG destaca que los principios que rigen la mediación son los de “confidencialidad, neutralidad e imparcialidad” del mediador. Salvo que las partes acuerden lo contrario, el pleito principal puede “quedar suspendido, sin que sean computables plazos de prescripción o caducidad”.

La providencia recuerda que si las partes llegan a un acuerdo a través de la intervención de la mediación, el pacto podrá ser homologado por un juez a través de un auto, siempre que no sea “contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo para el interés público o de terceros”.