TRINTA E DOUS ANOS DA DELICTUAL OPERACIÓN COLUMNA, CONTRA TODO O POBO ESPAÑOL, FEITA DESDE O PODER CORRUPTO CONTRA TODA A POBOACIÓN

Información
Portada | 27 Febrero 2019 | 9778 votos | Correo electrónico | Imprimir

Denunciabamos a corrupción, e ninguén cría o que diciamos , hoxe está claro e palpable que por desgraza tiñamos razón, as mafias apoderáronse do estado "Cabo Rosa" Manuel Rosa Recorda Promotor da UDGC. Preso na España Democrática sen garantías xudiciais pola Xustiza Militar nove anos e medio.

 

Trinta e dous anos --32-- aniversario das detencións e procesamiento por Sedición Militar, delito imposible ao solicitar permiso para solicitar unha Asociación Profesional. O Tribunal Constitucional de España declarouna legal.Trinta e dous anos da delictual OPERACIÓN COLUMNA, contra todo o pobo Español, feita desde o poder corrupto contra toda a poboación.

"Cabo Rosa" Manuel Rosa Recorda Promotor da UDGC. Preso na España Democrática sen garantías xudiciais pola Xustiza Militar nove anos e medio.

Próximos a cumprirse os trinta e dous -32-- anos da ABERRACIÓN XURÍDICA E POLÏTICA máis atroz , que un cidadán ou estado algún soporte en DEMOCRACIA, como foron as detencións de centos de compañeiros da Garda Civil acusados de SEDICIÓN MILITAR , polo exercicio dun dereito fundamental como é o dereito de ASOCIACIÓN; propóñome recordar en primeira persoa a miña historia que pode parecer propia dun país totalitario e sen dereitos humanos de tipo algún.

Como a miña historia hai moitas máis e agora expóñoa, porque aínda seguimos clamando no deserto, xustiza e reparación. Era un vinte -20-- de Setembro de 1986, estaba todo moi meditado, proles e contras dun franquismo que enquistado e larvado cobardemente quería sobrevivir na Garda Civil, como último fortín dos que se pasaban e seguen pasándose a Constitución Española de 1.978, polo forro das entrepiernas, pretendendo simular unha democracia onde non había máis que personaxes de sempre unidos polo botín na cueva de Alí Baba e os catrocentos ladróns. Era chegado o momento e sobre as trece horas --13'00-- horas, por conducto reglamentario, con nome e apelidos, no Posto de Especialista Fiscal de Sevilla. Extensa e resumida exposición legislativa, facendo ver que como membro das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a "duo"co Corpo Nacional de Policía, eramos POLICÍAS e como tales correspondíanos o DEREITO ASOCIATIVO PROFESIONAL.

Ese día co chamado "O DEREITO DE PETICIÓN" individual --art.29.1CE-- dirixinme por escrito ao que por aquel entón era o Secretario de Estado do Ministerio do Interior, Excmo. Sr. RAFAEL BEIRA, militante do PSOE, que máis tarde non só resultou ser militante do PSOE, senón tamén condenado por supostos actos delituosos da banda GAL, que desde o estado ocupouse de cometer delitos polos que foi condenado e sen saber os motivos polos que ata o día de hoxe non foi supuestamente executadas as súas sentenzas, dándolle un trato privilexiado sen motivo aparente algún.

Foi sobre as dezanove horas --19'00-- cando me atopaba no centro de Sevilla, na Cafetería América, co Deputado Andaluz RAFAEL FERNANDEZ PIÑAR e o seu asistente, onde fun detido e torturado, por SEDICION MILITAR, delito IMPOSIBLE; doutra banda, polo Tenente dos Servizos Especiais da Garda Civil, Arturo do Barco, co seu grupo de nazis, en unión do Capitán do Servizo de Información, chamado Trigo e Sarxentos que con total impunidade cometeron actos dos máis deleznables e ilegais, contra o meu e contra toda a miña familia. Toda unha rehala de malhechores, premiados co ascenso por tan viles fechorías , auxiliados nas torturas polo Capitán Cáceres e Tenente Ruz.

Quixeron cortar de raíz un DEREITO FUNDAMENTAL DAS PERSOAS, o asociativo, que ninguén podía frear, aínda que a INXUSTIZA, de trinta e dous anos -32-- despois, permaneza tal como o primeiro día, o que hoxe se está demostrando ser coa OPERACIÓN COLUMNA, un TERRORISMO DE ESTADO, de incalculables tentáculos e consecuencias políticas, aínda sen esclarecer, pero que "sen présas pero sen pausa , "deberán ser esclarecidos, para que o imperio da LEI, non sexa algo oco, como ata a presente acontece, polo DESVIO DE PODER dos mesmos de sempre que nunca deixaron de mandar en España, cuxo obxectivo era cambiar todo para que todo seguise igual

Os Gardas Civís xente do pobo, apostaramos pola Democracia e polo estado de dereito, tiñamos moi claro que nos debiamos a toda a sociedade e aos valores propios dun estado de dereito, para iso apostamos pola democracia e porque o aire da vigente constitución do ano 1978 entrase de cheo na Benemérita. Era chegada a hora de dar un paso á fronte e solicitar e esixir unha Asociación para que os recursos humanos da Garda Civil fosen tidos en conta, para ter consideración e dar un servizo de excelencia aos nosos cidadáns e veciños, non en balde os Gardas Civís somos fillos de traballadores e familias pobres.
.
Fai anos denunciabamos a corrupción, e ninguén cría o que diciamos , hoxe está claro e palpable que por desgraza tiñamos razón, que as Institucións foran ocupadas por auténticas mafias que carecían de valores, de respecto e sobre todo de conciencia de servizo aos seus cidadáns.

É imprescindible a formación dunha "Comisión da Verdade" para que se saiba que o que pasou; recuperar a democracia real secuestrada, e que de verdade se averigue e póñase sobre a mesa, que a Operación Columna non foi só contra os Gardas Civís Democráticos, senón contra todos e con todos os medios dun estado, que de noite, ás agachadas, sen mandamiento xudicial detíñannos e tiraban con total impunidade as portas das nosas casas ao libre arbitrio e sen garantías para os dereitos humanos nosos nin das nosas familias.

Para terminar dicir; Algo que repiten moitos dos nosos compañeiros: "Derrotáronnos pero nunca nos rendemos" , e estamos seguros que conseguiremos que España arroxe ao mar á casta política que nos manda, sexa do signo que sexa, e as Institucións e España recuperen a súa grandeza, a democracia e os dereitos humanos xunto cunha Xustiza ao servizo da cidadanía.

Os dereitos humanos non se mendigan esíxense, e trinta e dous anos despois, os Membros do Movemento Democrático da Garda Civil estamos en primeira fila , firmes e en disposición de alzar a voz reclamando , Dereitos, Xustiza, Valores , Democracia e Readmisión con todos os nosos dereitos.

Acto Homenaje Guardias Civiles Democráticos.
https://www.youtube.com/watch?v=4oyMkHnXg1Q&feature=youtu.be 

Denunciábamos la corrupción, y nadie creía lo que decíamos , hoy está claro y palpable que por desgracia teníamos razón, las mafias se apoderaron del estado

"Cabo Rosa" Manuel Rosa Recuerda Promotor de la UDGC. Preso en la España Democrática sin garantías judiciales por la Justicia Militar nueve años y medio

Treinta y dos años --32-- aniversario de las detenciones y procesamiento por Sedición Militar, delito imposible al solicitar permiso para solicitar una Asociación Profesional. El Tribunal Constitucional de España la declaró legal.Treinta y dos años de la delictual OPERACIÓN COLUMNA, contra todo el pueblo Español, hecha desde el poder corrupto contra toda la población.

"Cabo Rosa" Manuel Rosa Recuerda Promotor de la UDGC. Preso en la España Democrática sin garantías judiciales por la Justicia Militar nueve años y medio.

Próximos a cumplirse los treinta y dos -32-- años de la ABERRACIÓN JURÍDICA Y POLÏTICA más atroz , que un ciudadano o estado alguno haya soportado en DEMOCRACIA, como han sido las detenciones de cientos de compañeros de la Guardia Civil acusados de SEDICIÓN MILITAR , por el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de ASOCIACIÓN; me propongo recordar en primera persona mi historia que puede parecer propia de un país totalitario y sin derechos humanos de tipo alguno.

Como mi historia hay muchas más y ahora la expongo, porque todavía seguimos clamando en el desierto, justicia y reparación. Era un veinte -20-- de Septiembre de 1986, estaba todo muy meditado, pros y contras de un franquismo que enquistado y larvado cobardemente quería sobrevivir en la Guardia Civil, como último fortín de los que se pasaban y siguen pasándose la Constitución Española de 1.978, por el forro de las entrepiernas, pretendiendo simular una democracia donde no había más que personajes de siempre unidos por el botín en la cueva de Alí Baba y los cuatrocientos ladrones. Era llegado el momento y sobre las trece horas --13'00-- horas, por conducto reglamentario, con nombre y apellidos, en el Puesto de Especialista Fiscal de Sevilla. Extensa y resumida exposición legislativa, haciendo ver que como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a "duo"con el Cuerpo Nacional de Policía, éramos POLICÍAS y como tales nos correspondía el DERECHO ASOCIATIVO PROFESIONAL.

Ese día con el llamado "El DERECHO DE PETICIÓN" individual --art.29.1CE-- me dirigí por escrito al que por aquél entonces era el Secretario de Estado del Ministerio del Interior, Excmo. Sr. RAFAEL VERA, militante del PSOE, que más tarde no sólo resultó ser militante del PSOE, sino también condenado por supuestos actos delictivos de la banda GAL, que desde el estado se ocupó de cometer delitos por los que fue condenado y sin saber los motivos por los que hasta el día de hoy no fue supuestamente ejecutadas sus sentencias, dándole un trato privilegiado sin motivo aparente alguno.

Fue sobre las diecinueve horas --19'00-- cuando me encontraba en el centro de Sevilla, en la Cafetería América, con el Diputado Andaluz RAFAEL FERNANDEZ PIÑAR y su asistente, donde fui detenido y torturado, por SEDICION MILITAR, delito IMPOSIBLE; por otro lado, por el Teniente de los Servicios Especiales de la Guardia Civil, Arturo del Barco, con su grupo de nazis, en unión del Capitán del Servicio de Información, llamado Trigo y Sargentos que con total impunidad cometieron actos de los más deleznables e ilegales, contra mi y contra toda mi familia. Toda una rehala de malhechores, premiados con el ascenso por tan viles fechorías , auxiliados en las torturas por el Capitán Cáceres y Teniente Ruz.

Quisieron cortar de raíz un DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS, el asociativo, que nadie podía frenar, aunque la INJUSTICIA, de treinta y dos años -32-- después, permanezca tal como el primer día, lo que hoy se está demostrando ser con la OPERACIÓN COLUMNA, un TERRORISMO DE ESTADO, de incalculables tentáculos y consecuencias políticas, aún sin esclarecer, pero que "sin prisas pero sin pausa , "deberán ser esclarecidos, para que el imperio de la LEY, no sea algo hueco, como hasta la presente acontece, por el DESVIO DE PODER de los mismos de siempre que nunca han dejado de mandar en España, cuyo objetivo era cambiar todo para que todo siguiera igual

Los Guardias Civiles gente del pueblo, habíamos apostado por la Democracia y por el estado de derecho, teníamos muy claro que nos debíamos a toda la sociedad y a los valores propios de un estado de derecho, para ello apostamos por la democracia y porque el aire de la vigente constitución del año 1978 entrara de lleno en la Benemérita. Era llegada la hora de dar un paso al frente y solicitar y exigir una Asociación para que los recursos humanos de la Guardia Civil fueran tenidos en cuenta, para tener consideración y dar un servicio de excelencia a nuestros ciudadanos y vecinos, no en vano los Guardias Civiles somos hijos de trabajadores y familias pobres. 
.
Hace años denunciábamos la corrupción, y nadie creía lo que decíamos , hoy está claro y palpable que por desgracia teníamos razón, que las Instituciones habían sido ocupadas por auténticas mafias que carecían de valores, de respeto y sobre todo de conciencia de servicio a sus ciudadanos.

Es imprescindible la formación de una "Comisión de la Verdad" para que se sepa que lo que ha pasado; recuperar la democracia real secuestrada, y que de verdad se averigue y se ponga sobre la mesa, que la Operación Columna no fue sólo contra los Guardias Civiles Democráticos, sino contra todos y con todos los medios de un estado, que de noche, a escondidas, sin mandamiento judicial nos detenían y tiraban con total impunidad las puertas de nuestras casas al libre arbitrio y sin garantías para los derechos humanos nuestros ni de nuestras familias.

Para terminar decir; Algo que repiten muchos de nuestros compañeros: "Nos derrotaron pero nunca nos rendimos" , y estamos seguros que conseguiremos que España arroje al mar a la casta política que nos manda, sea del signo que sea, y las Instituciones y España recuperen su grandeza, la democracia y los derechos humanos junto con una Justicia al servicio de la ciudadanía.

Los derechos humanos no se mendigan se exigen, y treinta y dos años después, los Miembros del Movimiento Democrático de la Guardia Civil estamos en primera fila , firmes y en disposición de alzar la voz reclamando , Derechos, Justicia, Valores , Democracia y Readmisión con todos nuestros derechos.


Acto Homenaje Guardias Civiles Democráticos.
https://www.youtube.com/watch?v=4oyMkHnXg1Q&feature=youtu.be 

social youtube xornalgalicia   feed-image