8 años de éxitos de Feijóo 70.000 hogares que tienen a todos sus activos en el paro y 37.100 non perciben ingresos, 43.000 jóvenes expulsados de Galicia por falta de futuro...

Información
Portada | 02 Febrero 2017 | 7191 votos | Correo electrónico | Imprimir

 

Ante os datos da EPA feitos públicos hoxe, a Comisión Executiva de UGT-Galicia manifesta o seu rexeitamento a unha suposta recuperación asentada na xeneralización da precariedade.

O Sindicato denuncia a fraxilidade do modelo e considera que a crise e a reforma laboral deixaron un rastro de precarización do mercado laboral e dos dereitos dos traballadores, producindo un aumento dos niveis de desigualdade ata situar a preto do 30 por cento da poboación española en risco de pobreza ou exclusión social.

 

8 anos de éxitos de Feijóo 70.000 fogares teñen a todos os activos no paro e 37.100 non perciben ingresos, 43.000 jóvenes expulsados de Galicia por falta de futuro...

Las políticas del Gobierno del PPdeG destrozan los hogares de Galicia, destruyen familias hacia el éxodo de la emigración del Siglo XXI, emigran al extranjero el doble de gallegos que hace una década, solo en los primeros meses del Gobierno de Feijóo casi 11.000 familias trasladaron su hogar a otros países, determinante para el futuro de Galicia el 56 % de esa emigración al exterior está protagonizada por la franja en edad laboral más joven de la pirámide, 43.554 los gallegos de entre 16 y 29 años que han cruzado las fronteras expulsados por la corrupción del Partido Popular.

Urxe outra política económica e social, centrada nas persoas. Unha política que reduza o desemprego, que cree emprego de calidade e con dereitos, que mellore os salarios da poboación, para estimular o consumo e o investimento e se consiga así consolidar a recuperación, nunha senda de crecemento sostido.

Concretando os datos que se facilitan hoxe, estes indican que en Galicia no cuarto trimestre de 2016, en relación ao trimestre anterior, a ocupación cae nun 0,8 por cento, 8.300 persoas ocupadas menos. Con respecto ao cuarto trimestre de 2015, a ocupación medra nun 1,7 por cento, por debaixo do 2,29 por cento estatal. Así, a taxa de ocupación sitúase en Galicia no 44,7 por cento, afastada dos valores previos á crise, superiores ao 50 por cento, e inferior aos niveis actuais do Estado, onde se sitúa no 48 por cento. En cifras absolutas, o número de acupados en Galicia acada as 1.049.600 persoas.

O desemprego cae en Galicia no trimestre nun 1,21 por cento, 2.500 persoas menos, fronte á baixada do resto do Estado do 1,92 por cento. No ano cae en Galicia no 8,32 por cento e nun 11,33 por cento no Estado.

Deste xeito, hai 204.200 persoas en situación de desemprego en Galicia, segundo a EPA. Tamén se detecta que continúa a diminución da poboación de 16 ou máis anos. 4.500 persoa menos no ano e, deste total, 2.600 menores de 25 anos. Isto evidencia que cada vez hai menos poboación en idade de traballar e un mercado laboral cada vez máis contraído.

A ANÁLISE POR PROVINCIAS DEBUXA REALIDADES LABORAIS BEN DIFERENTES

Analizar as cifras da EPA por provincias conduce a realidades laborais ben diferentes dentro de Galicia. A provincia de A Coruña presenta o mellor escenario, tanto en actividade, como en ocupación, desemprego e temporalidade. Destacan, por outro lado, as provincias de Pontevedra e Ourense polas altas taxas de paro.

O NÚMERO DE FOGARES QUE NON PERCIBEN NINGÚN TIPO DE INGRESO INCREMÉNTASE EN RELACIÓN AO 2009 NUN ALARMANTE 88,3 POR CENTO

Un dato que nos arroxan hoxe as estatísticas e que a UGT-Galicia lle preoupa, e moito, é o referido á situación dos fogares. Un total de 69.600 fogares galegos teñen a todos os seus activos en situación de desemprego, medrando un 55,4 por cento en relación ao 2009. Pero é que 37.100 fogares galegos a día de hoxe non perciben ningún tipo de ingreso, un incremento nada máis e nada menos que do 88,3 por cento en relación tamén ao 2009. Unha situación, a xuízo do Sindicato, insostible que está a conducir a moitos fogares a límites próximos á pobreza e exclusión social.

Por sectores, a ocupación, con respecto ao trimestre anterior, cae en todos, salvo no primario, onde aumenta en 5.400 persoas no trimestre. En relación ao ano anterior, medra en todos os sectores, salvo na construción, no que cae en 5.100 persoas.

DE CADA CEN ACTIVOS MENORES DE 25 ANOS, 37 ESTÁN NO PARO

Outro dato significativo é a taxa de paro que se sitúa no 16,3 por cento, máis elevada entre as mulleres, nun 17 por cento. E, certamente, alarmante, no caso do menores de 25 anos, do 36,6 por cento. Case 37 persoas menores de 25 anos de cada cen activos está no paro en Galicia.

Hai en Galicia 825.200 persoas asalariadas, caendo no trimestre nun 1,52 por cento, en maior medida que o total da ocupación. Se ben é certo que o cuarto trimestre está moi influenciado polas contratacións de nadal, tamén o é que se se compara coa temporada estival, tamén con altos niveis de contratación, obsérvase unha clara caída.

Por tipo de contratación, no trimestre diminúen tanto os asalariados con contrato indefinido como os que teñen contratos temporais, aínda que moito máis estes últimos. Sen embargo, en termos interanuais, eliminando compoñentes estacionais, mantense a indefinida e medra nun 6,23 por cento a temporal.

De feito, a taxa de temporalidade retoma valores elevadísimos, do 26,7 por cento, un punto máis que hai un ano, a pesar de que se supón que a recuperación está máis presente.

Para UGT-Galicia, o maior movemento de asalariados con contrato temporal, en relación aos de contratos indefinidos, amosa os altos índices de rotación existentes no mercado laboral galego.

HAI 118.900 DESEMPREGADOS DE LONGA DURACIÓN

Outro aspecto do mercado de traballo que lle preocupa moito ao Sindicato é o desemprego de longa duración. Hai 118.900 desempregados que levan máis dun ano nesta situación e 88.800 que levan dous ou máis na procura de emprego.

Por outra banda, e afondando na precariedade do mercado laboral galego, hai que destacar que se rexistra unha taxa de parcialidade involuntaria que xa acada os 61 puntos. É dicir, que de cada cen persoas que teñen en Galicia un contrato a tempo parcial, 61 están nesta situación dun xeito involuntario, basicamente, por non ter atopado outra saída laboral. Ademais, hai que salientar que o 14 por cento dos ocupados o son con xornada a tempo parcial.

NOTA: O VOCEIRO DESTE TEMA É O SECRETARIO DE Secretario de Política Sindical. Emprego e Seguridade Social DE UGT-GALICIA, LUIS BANEIRA GÓMEZ; TELÉFONO: 606649157.

%

2016/IV

2016/III

2015/IV

Taxa actividade

53,4

53,8

53,3

Homes

58,4

59,0

58,2

Mulleres

48,7

49,0

48,9

Taxa ocupación

44,7

45,0

43,9

Homes

49,3

49,8

48,3

Mulleres

40,5

40,7

39,8

Taxa desemprego

16,3

16,3

17,7

Homes

15,6

15,7

17,0

Mulleres

17,0

17,1

18,6

Menores de 25 anos

36,6

37,6

42,5

Taxa temporalidade

26,7

27,4

25,5

Homes

25,0

25,6

23,6

Mulleres

28,4

29,3

27,5

 

2016/IVT miles

Variación

 

trimestre anterior

mesmo trimestre ano anterior

 

%

%

Poboación de 16 e máis anos

2.349,3

0,0

0,0

-4,5

-0,2

Inactivos

1.095,5

10,8

1,0

-3,1

-0,3

Homes

467,8

7,2

1,6

-3,3

-0,7

Mulleres

627,7

3,6

0,6

0,2

0,0

Activos

1.253,8

-10,8

-0,9

-1,4

-0,1

Homes

467,8

-7,2

-1,1

1,1

0,2

Mulleres

597,0

-3,6

-0,6

-2,5

-0,4

Ocupados

1.049,6

-8,3

-0,8

17,1

1,7

Homes

554,1

-5,7

-1,0

9,7

1,8

Mulleres

495,5

-2,6

-0,5

7,4

1,5

Asalariados

825,2

-12,7

-1,5

12,9

1,6

Con contrato indefinido

605,2

-3,1

-0,5

0,0

0,0

Homes

316,4

-3,3

-1,0

1,7

0,5

Mulleres

288,8

0,3

0,1

-1,6

-0,6

Con contrato temporal

220,0

-9,6

-4,2

12,9

6,2

Homes

105,5

-4,3

-3,9

8,2

8,4

Mulleres

114,5

-5,3

-4,4

4,6

4,2

Parados

204,2

-2,5

-1,2

-18,5

-8,3

Homes

102,7

-1,6

-1,5

-8,6

-7,7

Mulleres

101,5

-1,0

-1,0

-9,9

-8,9

Menores 25 anos

21,5

-3,3

-13,3

-4,3

-16,7

Nº ocupados por sectores

         

Agricultura

77,4

4,0

5,4

11,8

18,0

Industria

165,5

-0,7

-0,4

6,2

3,9

Construción

70,2

-1,7

-2,4

-5,1

-6,8

Servizos

736,5

-9,8

-1,3

4,1

0,6

Fogares

         

Vivendas sen perceptores de ingresos

37,1

2,30

6,6

4,30

13,1

Vivendas familiares con polo menos un activo e nas que todos os activos son parados

69,6

-2,50

-3,5

-5,50

-7,3

 

TAXA DE ACTIVIDADE

TAXA DE OCUPACIÓN

TAXA DE PARO

TAXA DE TEMPORALIDADE

A Coruña

55,2

47,2

14,5

25,3

Lugo

50,5

43,5

13,7

26,6

Ourense

48,5

39,1

19,2

24,0

Pontevedra

53,9

44,0

18,5

29,1

social youtube xornalgalicia   feed-image