Información
Noticia destacada de Galicia

El Secretario Xeral Técnico de Sanidad, Alberto-Fuentes-Losada se "autoresuelve su propia recusación con datos falsos" para otorgarse impunidad administrativa sobre sus presuntas irregularidades.

Información
Galicia 27 Noviembre 2018 2088 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

albertofuenteslosadaEl Secretario de la Consellería de Sanidad - Sergas y alto cargo del PPdeG en la Xunta Sr Alberto Fuentes Losada, ante la solicitud de su propia recusación por "turbios asuntos para acosar y perseguir judicialmente al Presidente de Pladesemapesga bajo un ardid de resoluciones hechas a medias para que prosperara una querella criminal y tras pedirle explicaciones se niega a ofrecerlas....El titular de la entidad asociativa inicia un procedimiento de recusación que tiene que resolver su superior, pero que a franado el mismo recusado con la inadmisión, falseando datos en documento público, por lo que PLADESEMAPESGA a solicitado al Conselleiro el procedimiento de acto nulo de pleno derecho..

Reproducimos el escrito registrado, muy esclarecedor

SOLICITUD DE EXPEDIENTE E INVESTIGACIÓN, AO OFICIO RESOLUCIÓN NOTIFICADO O 22-11-2018 FIRMADO, INSTRUÍDO Y RESOLTO POLO RECUSADO Sr Alberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052.
Damos por reproducido A TOTALIDADE DOS ESCRITOS E DOCUMENTOS QUE DEBERÍAN CONSTAR NO EXPEDIENTE E QUE ACREDITAN A FALSEDADE DO OFICIO REMITIDO, VULNERANDO AS LEIS E O ESPÍRITU e a letra do art. 9.3 da Constitución Española COMO SE EXPOÑERÁ;
FEITOS E ALEGACIÓNS SOBRE A BURLA A NOSA INTELIXENCIA COMO USUARIOS E CONSUMIDORES DOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SANIDADE-SERGAS, FIRMADA POLO RECUSADO SR FUENTES COMO SE EXPON.
ANTECEDENTES que damos por reproducidos en aras a brevedade xunto ao  oficio Notificado o 22 de Novembro de 2018, que teñamos coñecemento o Sr Alberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052 non deu traslado dos referidos escritos ( quedando sepultados sobre suas propias e personales resolucións e oficios de costas a normativa AUTOOTORGÁNDOSE IMPUNIDADE ) e de, conformidade co establecido no artigo 24 da Lei da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, comunicando, así mesmo, aos efectos establecidos no artigo 23, co fin de evitar calquera recelo ou dúbida acerca da obxectividade e imparcialidade do órgano administrativo, a súa vontade de absterse de intervir en calquera procedemento administrativo ou actuación, presentes ou futuros, en que interveña directamente Miguel Ángel Delgado González ou a Asociación PLADESEMAPESGA.


A competencia ven determinada polo establecido nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, en relación co artigo 1 do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Xunta de Galicia.
Tal e como ven recollendo a reiterada xurisprudencia, os motivos de abstención e recusación deben ser obxecto dunha interpretación restritiva, non admitindo interpretacións extensivas (STC 60/2008, do 26 de maio, STS 2 de xullo de 2012, ATS do 7 de febreiro de 2018, entre outras).


Cómpre sinalar que, se ben a recusación pode promoverse en calquera momento, a xurisprudencia ten subliñado a necesidade de que exista un procedemento ( e neste caso non soo ai un, ssenón que ai varios como se acredita en adxuntos remitidos ao efecto que oculta o recusado baixo o ardiz administrativo de posibles competencias entre o Sergas e Sanidade do que el mesmo o máximo responsable para instruir e resolver os expedientes en curso ); e, igualmente, exixe que estea promovida polos interesados no mesmo (STS 21 de febreiro de 1998).
A.- O día 2 de outubro de 2016 entra en vigor a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, sobre a enemistad manifesta e a recusación, "Son motivos de abstención, entre outros, c) ter amizade íntima ou enemistad manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.


 A recusación suscitarase por escrito no que se expresará a causa ou causas en que se funde.
 No día seguinte o recusado manifestará ao seu inmediato superior si dáse ou non nel a causa alegada. No primeiro caso, si o superior aprecia a concurrencia da causa de recusación, acordará a súa sustitución acto seguido.
 Si o recusado nega a causa de recusación, o superior resolverá no prazo de tres días, previos os informes e comprobaciones que considere oportunos.
 Xa que logo suscitada a recusación contra un funcionario/a, a cuestión resolveríase conforme ao previsto no art. 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, complementado coas previsións contidas nos arts. 182 a 185 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.
 O procedemento tamén é o mesmo coa actual Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, arts 28 e 29.
 Seguindo a STSJ de Madrid de 24 de maio de 2001, Sala Contencioso-Administrativo, sección 6ª) , hai que dicir que "para que a enemistad poida reputarse como "manifesta", debe ter unha representación externa de suma contundencia". O que presupón, pódese engadir, que esta enemistad debe ser palmaria, ostensible, evidente e ata pública, sen unha especial argumentación. Tamén na (STSJ de Galicia, de 3 de maio de 2000, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).
A TSJ de Cataluña, en sentenza de 12 de xaneiro de 2001 (Sala do Contencioso-Administrativo, sección 4ª) dirá que:
 "A ausencia dese comportamento (o non saudarse, que é mínimo e exixible en toda relación humana, e non só nas relacións entre membros dun Departamento Universitario) evidencia xa un enrarecimiento das relacións persoais entre quen : debe evaluar o concurso e quen debe ser evaluada. E respecto de a primeira esa situación non a inviste da ecuanimidad necesaria para a súa actuación pois objetivamente non ofrece garantías de ser imparcial ao emitir o seu xuízo. Polo que incurre en causa de recusación do art. 28.2.c) da Lei 30/1992, por enemistad manifesta.
PRIMERO.- O Firmante do oficio Sr Alberto-Fuentes-Losada “resolve sobre si mesmo e inadmite a súa propia recusación”, infrinxindo a propia normativa que a regula e que dí:
A.- art. 24 de la Ley 40/2015, establece el procedimiento a seguir cuando en un expediente administrativo se plantee la recusación por un interesado.-
En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
SEGUNDO.- O oficio remitido e formalizado polo recusado, non só é NULO DE PLENO DEREITO, si non que pretende resolver sobre varias cuestións suscitadas sobre si mesmo e a impunidade dos denunciados, sobre o expediente suscitado con datos FALSOS OU ERRONEOS sobre os que negou os erros e non rectificou dos que ai denuncias penais en curso que emanan da mesma Consellería e seus entes que xestiona o recusado onde se denuncian erros “INTENCIONADOS PARA QUE PROSPEREN DENUNCIAS PENAIS BAIXO FEITOS FALSOS ORQUESTADOS DE FORMA PRESUNTAMENTE INTeNCIONADA POLO MESMO RECUSADO.;
A.- Afirma nas Resolucións que os funionarios denunciante de Sanidad-Sergas letrado baixo a responsabilidade directa do Sr Fuentes (fondo do asunto), entregou diversas subvencións aos equipos dos denunciados para unha vez prosperada a denuncia desdecirse sobre si mesmo aformando que eran datos “erroeneos” que se negou a trasladar ao xulgado, un feito totalmente falso que dá impunidade e proba xudicial sobre a denuncia suscitadas.

B.- Resolve sobre os prazo transcorridos e o silencio administrativo sen ningunha fundamentación que lle avale tras solicitarlle o certificado de Acto Presunto e de ser requirido pola Comisiónd e Transparencia de Galicia.

C.- Nega os Certificados de Actos Presuntos malia o seu legal cumprimento.

D.- Coa palabra INADMISIÓN pretende guarecerse e guarecer aos denunciados, deixando en evidencia a total enemistad manifesta dos procedementos sobradamente acretidad para ser cesado de forma FULMINANTE DOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EXISTENTES E FUTUROS HASTA QUE FINALICEN OS OPROCEDEMENTOS XUDICIAIS .

TERCEIRO.- A ignorancia deliberada nos procedementos non exime aos AUTORES DA RESOLUCIÓN DICTADA de coñecer que todo procedemento administrativo ha de estar presidido polos principios de imparcialidad e objetividad, posto que todos os poderes públicos e, en concreto, a Administración Pública, están suxeitos a devanditos principios, como recolle o art. 103 CE e reitera o art. 3.1 LRJAP.

A revisión de oficio de actos nulos de pleno dereito (artigo 106 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

 .a) Os actos favorables para os interesados e que sexan anulables conforme ao artigo 48 o que fará mediante a súa impugnación ante a orde jurisdiccional contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad para o interese público (artigo 107 da Lei 39/2015, de 1 de outubro).

Unha esixencia formal imposta na Lei (artigo 29.1 da Lei 30/1992 (A LEI 3279/1992)) é que, si a autoridade ou funcionario en quen supuestamente concorra motivo de abstención non se aparta voluntariamente do asunto, o interesado afectado poderá recusalo en calquera momento da tramitación do procedemento.

 Tal como prevén o artigo 77 da Lei 30/1992 (A LEI 3279/1992) («As cuestións incidentales que se susciten no procedemento, incluso as que se refiran á nulidad de actuacións, non suspenderán a tramitación do mesmo, salvo a recusación»), a recusación constitúe un incidente que provoca, a diferenza do que ocorre co resto de cuestións incidentales, a suspensión do procedemento.

Así pois, o tenor do citado precepto non deixa marxe para unha construción interpretativa que se separadamente da súa contundente literalidad.

CUARTO.- O recusado Sr Alberto-Fuentes-Losada asina os escritos dirixidos aos expedientes administrativos é por iso solicIta esta parte a apertura dun expediente informativo a fin de pescudar, di, «as causas que deron lugar a que unha resolución do incidente de recusación citado notificouse resolta e asinada polo mesmo recusado», sendo el mesmo quen decidad, quen pode recusar e quen non....

Nesa comunicación oficio-resolución aparecen «circunstancias estrañas para as que non atopamos fácil explicación». Esta parte denunciante insiste en mostrar a súa extrañeza coa resolución-OFICIO, na que non se admite a recusación e que se fixo sen a identificación ou traslado ao seu inmediato superior para que fixese constar o recusado manifestará si dáse ou non nel a causa alegada, por prescripción legal, NON SE ADMITE A SOLICITUDE DE ACTO PRESUNTO, NON SE ADMITE NINGÚN ESCRITO QUE VAYA CONTRA A VONTADE DO RECUSADO, EN DEFINITIVA, O RECUSADO INSTALAOU UN MURO E UNHA FRONTEIRA ENTRE SEUS INTERESES PERSOALES E RESPONSABILIDADES NOS QUE PRETENDE AUTO-OTORGARSE IMPUNIDADE RESOLUTIVA CO FIN DE QUE NON AVANCEN OS TRÁMITES DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS sen costes adicionais do contenciosos administrativo apara esta parte.

Estamos mais que alarmados da  resolución-OFICIO deste 22-11-2018 que sopeitaMOS E OUTRA “ENCERRONA PARA ENTREGARLLE AO SEU COMPAÑEIRO E AMIGO FUNIONARIO DENUNCIANTE NUN XULGADO DE SANTIAGO QUE CONSTA NO EXPEDIENTE AFIN DE QUE PIDA PROVEHERSE DE PROBAS PARA PRESUNTAMENTE ACONDICIONAR A FUTURA SENTENCIA AOS SEUS INTERESES PERSONAIS DE “PERSECUCIÓN, ACOSO E HOSTIGAMENTO XUDICIAL CONTRA ESTE DEMANDANTE” CON RAÍCES EN ALTOS CARGOS DO PPDEG , COMOS E ACREDITARA NOS PROCESOS XUDICIAIS NO SEU MOMENTO OPORTUNO A MARXEN DE ESTA SOLICITUDE.

O recusado parece ignorar ata agora a gravidade dos feitos denunciados e canto o dereito comunitario está resolvendo contra perversos anacronismos corporativistas en conflitos de intereses como os que xa constan no claro caso de este expediente con raíces no Goberno do PPdeG que se "intiman e relacionan " con outros en curso relacionados cos mesmos feitos.

As resolucións do recusado foron ( CHEAS DE ERROS PRESUNTAMENTE INTENCIONADOS PARA DESVIAR PROCESOS PENAIS E POR EL MESMO RECTIFICADAS ) evasivas e ata mal estereotipadas, ignorando o fondo do asunto provocando moi inXustamente inseguridade xurídica por arbitrariedad sen interdicción algunha ata agora contra o espírito e a letra do art. 9.3 da Constitución Española .

Ao estar executando o denunciado as súas propias resolucións con crecentes prexuízos de todo tipo, económicos. morales e a plataforma que representa para o aquí denunciante reclamante, resulta imposible cuantificarlos con precisión ( NO PROCSO ABERTO DE OFICIO SOBRE DANO PATRIMONIAL POLOS MESMOS FEITOS) e máis aínda sen ter pleno acceso e copia completa fedatada DE TODOS os expedientes “que dice no oficio-resolución o Sr Fuentes non existe ningún aberto”, que se reclamarán nos procesos que legalmente correspondan.

En todo caso, solicítase pronto acuse de recibo e recoñecemento de interese lexítimo con personación para coñecer o máis axiña posible o nome do instrutor do incidente de recusación, sen prexuízo nin renuncia a ningún outro dereito que poida asistir ao xa prexudicado polo aquí recusado e xa identificado ao longo dos expedientes.

Se relata a acreditación de algúns dos expedientes que dice o Sr Fuentes non existen abertos….POLO QUE CREEMOS PODRÍAN ESTAR SENDO OCULTADOS SEN DARLLE TRÁMITE,  con claros indicios de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA e que a modo somero relatamos asi en adxuntos ao efecto integrados nesta petición.

1.-. NÚMERO DE ENTRADA 2018/683959 DATA E HORA DA PRESENTACIÓN 15-03-2018 10:00
DESTINO Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade
A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o
caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:
Documento achegado Nome do arquivo Resumo electrónico do arquivo
Solicitude. Solicitude-PR100A-20180315.pdf 3508325FA0F179DF7B74E1D81DC32D02A8FBDDA8
Documento acreditativo da representación. 15-3-2018-peticion-actopresuntosergas.
Pdf B31B4556F58FACE3DD47E532B9CE5CA20A500C32

2.-. 23-3-2018-acto-Notificación ASINADA POLO Sr Fontes abrindo expediente, sen resposta a día de hoxe (Sepulto baixo o uso e abuso do silencio administrativo)

3.-. 15-3-2018-peticion-actopresunto-sergas sen resposta sobre o contido dun ?panfleto particular dun funionario da Consellería e denunciante publicitándose e pedindo dienro en forma de suscripciones a través dunha axencia de viaxes de Compostela (peritada online) e borrada trala solicitude.

4.-. reiteracion-peticion-sanidade-sergas de fecha 21/5/2018, Solicitude-PX006A-20180521, Xustificante-PX006A-20180521

5.-. 21-5-2018-reiteracion-peticion-sanidade-sergas, 21-5-2018-reiteracion-peticion-sanidade-sergas al Defensor do Pobo por la negativa do Sr Fuentes a resolver.

6.-. 20-8-2018-Solicitude-PR004A-20180820, 20-8-2018-Xustificante-PR004A-20180820, CTG_NUEVASOLICITUD-20-8-2018-Sergas-CTG.

7.-. dano-patrimonial-ampliacion-20-8-2018-Sergas sobre o que se negou ocultándoo a darlle curso administrativo...Neste momento baixo o silencio administrativo. ASUNTO; 1.-VULNERACIÓN DE DEREITOS EXP. Xustificante-PR100A-20180315 ? Xustificante- PX006A-2018052 CAUSANDO UN GRAVE DANO PATRIMONIAL. Solicitude EXPRESA do artigo 66 da vigente Lei 39/2015 de procedemento administrativo do procedemento de responsabilidade patrimonial.

8.-. 20-8-2018-Solicitude-PR004A-20180820, 20-8-2018-Xustificante-PR004A-20180820, acuserecibo-egarante-20-8-2018, captura-copiarchiveorg-publicacionsergas-panfletodecalenti (1)

9.-. escrito-solicitud-sergas-21-9-2018, leidoporConselleriaSanidad-21-9-2018, leidoporelsergas-21-9-2018, Solicitude-PX008A-20180921, Xustificante-PX008A-20180921, todos baixo o silencio administrativo.

10.-. 9-10-2018-recusacion-Xustificante-PR004A-20181009, recusacionAlberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052, Xustificante-PX006A-20181113 (1), trascurrido o plazo sen respuesta administrativa.

11.-. Requerimento Miguel Angel Delgado asinado polo Sr Fontes neste momento en curso ( acreditando a falsedad do oficio remitido polo Sr Fontes, sobre a inexistencia de procedementos abertos) 17-11-2018-Xustificante-PX002A-20181117, sinanexostramitedeaudiencia-enmenda-sxg-sanidade, tramitedeaudiencia-enmenda-sxg-sanidade asinada polo Sr Fontes fai tan só 5 días e en curso..

12.-. Os documentos acreditan como o recusado Sr Fontes, non só mente, si non que coas autoresoluciones pretende encubrir e encubrirse bloqueando cualquer solicitude de responsabilidades sobre os expedientes que deberían existir e que sospeitamos poderían estar sendo ocultados e tirados ?literalmente ao cubo do lixo? ao non ter ningunha confianza no Sr Fontes e á luz dos procesos que seguimos.

13.-. Se insta expresamente a traer a esta petición a totalidade dos documentos remitidos cuxos datos registrales consten baixo o DNI 32413124E a nome de Miguel delgado González e PLADESEMAPESGA R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015 ao obxecto de ser cotejados no momento procesal oportuno.


La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.."  y de postre METERLO EN LA CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - Público.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Según Javier Marzal Mercader  los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del año 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El día 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de información pública PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral Técnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael Álvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un día después de estas fechas el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sumándose asi a su excompañera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificación de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral Técnico emite resolucion informando de las subvenciones públicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde José Carlos Millán Calenti é coordinador dun dos 22 grupos que compoñen a agrupación,importe total concedido a agrupación 500.000 € (en tres anualidades: 100.000 € no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relación có expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 70.000 € (en tres anualidades: 17.500 € no ano 2014 e 2016 e de 35.000 € no 2015) (DOG núm. 202, 24.11.2017), en relación co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 200.000 € (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 €).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a trámite la querella criminal La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr José Alberto Díez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Millán Calenti no recibió ninguna subvención pública ni pertenece a ningún equipo de investigaciónCopia descargable. 

Solicitada petición expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a día de hoy ( para no "fastidiarle el trámite de la querella criminal al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver últimas amenzas de más querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jesús Palmou y Enrique Losada Puerto Coruña..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia
@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+