Pladesemapesga propón aos grupos do Concello de A Coruña unha Comisión de Publicidade que poña fín ao amiguismo e descontrol que practica Rodri Suárez Xefe de Prensa nombrado por @XulioFerreiro

Información
Noticia destacada de Galicia | 28 Abril 2016 | 23500 votos | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

 Pladesemapesga insta a poñer en vigor o DECRETO ao obxecto de evitar que o actual Xefe de Prensa siga utilizando o diñeiro público municipal de forma partidista como publicidade destinada á Marea Atlántica, pero financiada con fondos públicos.

Lei de Publicidade e Comunicación Institucional do Concello da Coruña

Proposta de DECRETO URXENTE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O art. 9.2 da Constitución Española encomenda aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social.

En consecuencia, e para o cumprimento de devandito mandato, os poderes públicos deben transmitir as mensaxes necesarias que coadyuven a dita promoción e participación, converténdose a información e a comunicación de tal finalidade nun auténtico deber institucional.

Código de Réxime Local

http://www.boe.é/legislacion/codigos/abrir_pdf.phpfich=019_Codigo_de_Regimen_Local.pdf

  

http://www.boe.é/legislacion/codigos/modo=1#Dereito Administrativo

O http://administracion.gob.é/pag_Home/atencionCiudadana/legislacion/RepertoriosMaterias/AdministracionLocal.html

en materia de Organización, réxime e funcionamento das súas institucións de autogobierno,

Procedemento administrativo derivado das especialidades da organización propia e Publicidade, sen prexuízo das normas dictadas polo Estado para sectores e medios específicos, de acordo coas materias 1ª,6ª e 8ª do apartado 1 do artigo 149 da Constitución.

Ademais, o seu artigo 27 atribúelle o desenvolvemento legislativo, a potestade reglamentaria e a ejecución en materia de Réxime local e Réxime xurídico e sistema de responsabilidade da Administración Pública do Concello da Coruña e os entes públicos dependentes de ela e  Contratos e concesións administrativas, no ámbito de competencias do Concello, entre eles que competen a parte do Concello da Coruña A;

https://www.coruna.es/servlet/Satellitec=Page&cid=1417054914508&pagename=CorunaPortal%2FPage%2FGenerico-Page-Generica

Empresa Municipal de Augas dá Coruña, S.A. (EMALCSA)

 Fundación EMALCSA

 Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades, S.A. (EMVSA)

 Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)

 Cultura Coruña

 Bibliotecas municipais

 Aula Municipal de Jazz e Música Moderna

 Orquestra Sinfónica de Galicia

 Museos científicos

 , así como os consorcios dotados de personalidade xurídica .......Etc.....

 Xunto á partida de máis de 4 millóns de euros que pretende xestionar o Sr Rodri Suárez posto a dedo por Xulio Ferreiro como Xefe de Gabinete de prensa do Concello da Coruña, (non de Marea Atlántica), .

 Ante a crecente relevancia da actividade publicitaria e comunicativa desenvolvida polo Concello de A Coruña xunto á ACREDITADA MANIPULACIÖN DO ACTUAL XEFE DE PRENSA ( Sr Rodri Suárez ) e cargo de confianza do Sr Xulio Ferreiro, que tras crear un DECRETO A MEDIDA DOS seus INTERESES POLÍTICOS E PERSOAIS SOBRE TRANSPARENCIA que entendemos como contribuyentes e cidadáns non TAL, e a demanda de transparencia en todas as ordes da actividade das mesmas, faise necesario instaurar un código de boas prácticas, cunha DECRETO que estableza con claridade o marco en que dita actividade debe desenvolverse.

 As campañas de publicidade e de comunicación institucional desenvolveranse exclusivamente por razóns de interese público, deberán responder ás finalidades taxadas no DECRETO que xunto á Lei adecuaranse aos principios de eficacia, transparencia, austeridad e eficiencia.

 Quedando prohibidas, entre outras, as campañas que teñan por finalidade enxalzar a acción do Goberno, tal e como consta acreditado se esta facendo agora cos cartos públicos.

 Establecer mecanismos de planificación, coordinación e control da actividade de publicidade e comunicación que desenvolve o Concello e os seus órganos onde actúa, creándose unha Comisión de Publicidade e Comunicación onde se integren todos os grupos políticos e entes cidadáns cuxos cargos deberían ser rotativos para evitar instálese a corrupción ou se condicionen os mesmos.

 Institucional; a devandita Comisión corresponderá, entre outras funcións, a elaboración dun  Plan anual de publicidade e comunicación institucional que control e vixíe ao Xefe de Prensa e cargo de confianza do Grupo Político no Goberno..

 Se fortalezca a transparencia da actividade de publicidade e comunicación institucional mediante a habilitación de mecanismos que dean a coñecer todas as actividades de publicidade e comunicación realizadas polo Concello da Coruña, os seus Organismos Autónomos, empresas públicas e demais entes públicos deles dependentes; para iso, a Comisión de Publicidade elaborará un Informe que se remitirá a todos os grupos da oposición e trasladarase ao Pleno para a súa Aprobación ou rectificación si fose o caso coas novas enmendas ou propostas.

 Se articule un procedemento administrativo que permita a calquera persoa física ou xurídica, así como ás corporacións, asociacións, sindicatos e entidades afectadas nos seus dereitos ou intereses lexítimos, solicitar a cesación ou a rectificación da actividades contrarias ao disposto por este DECRETO; atribúese competencia para coñecer e resolver destes procedementos á Comisión de Publicidade.

 Pladesemapesga insta a poñer en vigor o DECRETO ao obxecto de evitar que o actual Xefe de Prensa siga utilizando o diñeiro público municipal de forma partidista como publicidade destinada á Marea Atlántica, pero financiada con fondos públicos.