Mar Sánchez Sierra "IMPUNE" en el descontrol, falta de transparencia, censura, ocultacion de las cuentas públicas bajo la ley que dice. Fundacións de Interese Galego. Contas anuais, plan de actuación e legalización de libros

Información
Noticia destacada | 06 Octubre 2019 | 10071 Votos | Correo electrónico | Imprimir


1. Contas anuais según la Xunta pero nó por Mar Sánchez Sierra. ...+

 

As fundacións levarán a cabo unha contabilidade ordenada e axeitada á súa actividade, que permita un seguimento cronolóxico das operacións realizadas. Para iso necesariamente levarán un libro diario e un libro de inventarios e contas anuais, así como aqueles que o padroado considere convenientes segundo o sistema de contabilidade adoptado. 

María del Mar Sánchez Sierra converteu á Fundación Pública Galega Camilo José Cela na maior presunta infractora da Lei de Transparencia de Galicia. - Xornal Galicia 

De conformidade co establecido no artigo 36.3 da Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego, as contas anuais elaboraranse seguindo os modelos, normas e criterios establecidos na adaptación sectorial do Plan xeral de contabilidade para as entidades sen fins lucrativos.....+


https://www.xornalgalicia.com/11773-maria-del-mar-sanchez-sierra-converteu-a-fundacion-publica-galega-camilo-jose-cela-na-maior-infractora-da-lei-de-transparencia-de-galicia


Polo tanto, a partires do 1-1-2012, resulta de aplicación ás Fundacións de Interese Galego o Real Decreto 1491/2011, de 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e o modelo do Plan de actuación das entidades sen fins de lucro (en diante PGC ESFL 2011).

As contas anuais comprenden o balance de situación, a conta de resultados e a memoria. Estes documentos forman unha unidade e deberán ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da fundación.

No balance de situación expresaranse os bens e os dereitos que conforman o activo da entidade e as obrigas e  fondos propios correspondentes ao seu patrimonio neto e pasivo.

A conta de resultados comprenderá os ingresos e os gastos do exercicio e, por diferenza, o seu resultado.

A memoria ademais de completar, ampliar e comentar a información contida no balance e na conta de resultado, incluirá entre outra información as actividades fundacionais, o grao de cumprimento do plan de actuación, o grao de cumprimento do destino de rendas e ingresos aos fins fundacionais, un inventario dos elementos patrimoniais da entidade, e no seu caso o informe anual sobre cumprimento dos códigos de conduta das entidades sen fins lucrativos para a realización de inversións financeiras temporais.

Como norma xeral, as contas anuais das fundacións deberán adaptarse ao modelo normal. Non obstante, poderán utilizarse os modelos abreviados, o Plan xeral de contabilidade de PEMES, ou os criterios para microentidades sen fins lucrativos, cando durante 2 exercicios consecutivos se reúnan, na data de peche do exercicio polo menos dúas das seguintes circunstancias:

Documento contableTotal activo balanceImporte neto da cifra de negociosNúmero medio de traballadores/as
Balance de situación e Memoria abreviados < ou = 2.850.000 euros < ou =5.700.000 euros < ou =50
Conta de resultados abreviada < ou =11.400.000 euros < ou = 22.800.000 euros < ou =250
PGC PEMES 2007 < ou = 2.850.000 euros < ou =5.700.000 euros < ou =50
Criterios específicos para microentidades < ou = 150.000 euros < ou = 150.000 euros < ou = 5

Obriga de auditoría

De acordo coa Lei de fundacións de interese galego (art. 37) someteranse a auditoría externa as contas anuais das fundacións cando, durante dous exercicios consecutivos, concorran na data de peche do exercicio polo menos dúas das seguintes circunstancias:

  • Que o total das partidas de Activo sexa superior a 2.400.000 euros
  • Que o importe neto do volume anual de ingresos pola actividade propia máis, de ser o caso, o da cifra de negocios da súa actividade mercantil, sexa superior a 2.400.000 euros
  • Que o número de traballadores empregados durante o exercicio sexa superior a 50.
  • Que o valor das vendas e dos gravames de bens e dereitos da fundación realizados durante o exercicio económico supere o 50% do valor total do seu patrimonio.

As fundacións que se atopen no primeiro exercicio económico desde a súa constitución ou fusión cumprirán o disposto no parágrafo anterior se reúnen, no momento de peche do devandito exercicio, polo menos dúas das catro circunstancias sinaladas.

Ademais, deben presentar auditoría externa as fundacións cando reciban subvencións, axudas ou realicen obras, prestacións, servizos ou subministren bens ao Estado e demais organismos públicos dentro dos límites que regulamentariamente fixe o Goberno por Real Decreto (disposicións adicionais segunda e terceira do Real Decreto 1517/2011, do 31 de outubro polo que se aproba o Regulamento que desenvolve o texto refundido da Lei de auditoría de contas).

  • As entidades perceptoras de subvencións ou axudas con cargo aos orzamentos das Administracións Públicas ou fondos da Unión Europea que durante un exercicio tivesen recibido subvencións ou axudas por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obrigadas a someter a auditoría as contas anuais correspondentes ao dito exercicio e aos exercicios nos que se realicen as operacións ou se executen as inversións correspondentes ás citadas subvencións ou axudas.
  • As entidades que contraten co sector público, sempre que deban formular contas anuais, que durante un exercicio económico celebrasen co sector público contratos contemplados no artigo 2 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, e este represente mais do 50% do importe neto da súa cifra anual de negocios, estarán obrigadas a someter a auditoría a súas contas anuais correspondentes ao dito exercicio e ás do exercicio seguinte.
  • Tamén se someterán a auditoría externa aquelas contas que, a xuízo do padroado da fundación ou do protectorado, presenten circunstancias especiais que o aconsellen en relación coa contía do patrimonio ou co volume de xestión.

Os informes de auditoría presentaránselle ao Protectorado logo da súa emisión ou xunto coa presentación das contas anuais.

Formulación, aprobación e presentación ante o Protectorado

As contas anuais serán formuladas pola persoa que ostente a presidencia do padroado ou no seu caso pola persoa designada nos estatutos ou o padroado mediante acordo.

As contas anuais deberán ser formuladas ao peche do exercicio, e aprobadas polo padroado no prazo de 6 meses desde a data de peche e deberán presentar ante o Protectorado, no prazo de vinte días hábiles desde a súa aprobación, xuntando a seguinte documentación:

  • Solicitude asinada pola persoa autorizada para representar á fundación.
  • Certificación do/a secretario/a da fundación, co visto e prace do/a presidente/a, do acordo de aprobación das contas anuais polo órgano de goberno da fundación, na que conste que as contas presentadas se corresponden coas auditadas nos supostos en que esta sexa preceptiva, caso no que se xuntará o informe de auditoría.

O exercicio económico coincidirá co ano natural, a non ser que nos estatutos se estableza un período diferente.

O padroado non poderá delegar a función de aprobación das contas anuais, noutros órganos da fundación.

Contas anuais consolidadas

As fundacións que participen en sociedades mercantís e se atopen en calquera dos supostos previstos para a sociedade dominante nos artigos 42 e 43 do Código de Comercio, deberán formular contas anuais consolidadas.

2. Plan de actuación

O padroado elaborará e remitirá ao protectorado, nos últimos 3 meses de cada exercicio, o Plan de Actuación correspondente ao seguinte exercicio económico, acompañado da certificación da súa aprobación por acordo do padroado da fundación, polas maiorías establecidas nos estatutos.

O Plan de actuación conterá información indicativa dos obxectivos e as actividades que a fundación teña previsto desenvolver no exercicio seguinte, e conterá información de cada unha das actividades propias da fundación e das actividades mercantís, dos gastos estimados para cada unha delas e dos ingresos e outros recursos previstos, así como calquera outra información que permita comprobar o grao de realización de cada actividade ou grao de cumprimento dos obxectivos.

Para a elaboración do Plan de actuación, seguirase o modelo aprobado no PGC ESFL 2011, que figura no anexo II do Real Decreto 1491/2011, do 24 de outubro.

3. Legalización, presentación e mantemento de libros

O libro de actas, e os Libros Diario, de Inventario e Contas Anuais deben ser legalizados pola sección correspondente do Rexistro de Fundacións de Interese galego, antes de ser utilizados ou despois de realizar os asentos correspondentes. No último caso, o prazo de legalización é o establecido para a presentación das contas anuais.

Os libros obxecto de legalización, deberán presentarse con numeración correlativa e incluir na primeira folla a identificación da clase de libro e fundación á que corresponde, mediante declaración do/a secretario/a da fundación nos seguintes termos:

Declaro baixo a miña responsabilidade que este Libro de (actas) da Fundación ___________________ número (primeiro, segundo, único) dos da súa clase, consta de (número) de follas (en branco/escritas por unha /ou ambas caras) e que presento nesta data para a súa legalización.

Data, nome e apelidos, sinatura e DNI do/a secretario/a da Fundación
Declaro baixo a miña responsabilidade que este Libro de (diario/contas/inventarios/etc...) da Fundación __________________ número (primeiro, segundo, único) dos da súa clase, consta de (número) de follas (en branco/escritos por unha ou ambas caras), correspondente ao exercicio (ano/ou datas de inicio e fin do exercicio económico) e que presento nesta data para a súa legalización.

Data, nome e apelidos, sinatura e DNI do/a secretario/a da Fundación

Os libros, incluídos os auxiliares, conservaraos o padroado, polo menos, durante un prazo de 6 anos, contados desde a data da última anotación.

Así mesmo, o artigo 25 da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención de branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo establece a obriga das fundacións, de conservar durante un período mínimo de 10 anos os rexistros coa identificación de persoas que acheguen ou reciban a título gratuíto fondos ou recursos da fundación.

https://cpapx.xunta.gal/ver-tema/contabilidade-fundacions?d_m=90&c=Taxonomias/Corporativa/Areas_tematicas/Administracion_publica/Institucions/cpapx/Asociacions_e_fundacions/,Taxonomias/Corporativa/Areas_tematicas/Economia/Emprego/cpapx/Asociacions_e_fundacions/,Taxonomias/Corporativa/Areas_tematicas/Economia/Internacionalizacion/cpapx/Asociacions_e_fundacions/,Taxonomias/Corporativa/Areas_tematicas/Saude_Asistencia_Servizos/Cooperacion_voluntariado_e_ongs/cpapx/Asociacions_e_fundacions/

A opacidad, censura, ocultación, negativa a cumprir o mandato das leis de Transparencia de Galicia, a falla de documentos públicos nas páxinas web,s das institucións públicas pagas con diñeiro público, son feitos que non se poden permitir, o xornalista Miguel Delgado esta realizando un amplo dossier sobre as Fundaciones tuteladas pola Xunta de Galicia que dirixe o Goberno de Feijóo, entre outras

Fremss, Cetal, Arao, Océano Vivo, Fundación Knowcosters, etc,

sendo a concreta desta petición a FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CAMILO JOSÉ CELA que á luz da falla de información dirixiuse o día 6 de Xullo á Fundación e á Presidencia da Xunta por rexistro oficial solicitando información, aclaraciones ou desmentidos solicitando por que, a Fundación Pública Camilo José Cela VIVE PERMANENTEMENTE sobre a censura e ocultación dá a información pública reinante na entidade cuxa Patroa Maior é Mar Sánchez Sierra, Directora de Comunicación do PPdeG, Secretaria de medios entre outros abundantes cargos sobre a actividade pública...Incumpliendo o mandato legal da Lei de Transparencia de Galicia, negando calquera tipo de información relacionado coa Fundación Pública Galega Camilo José Cela.

Unha vez cumprido o prazo voluntario e declinando responder, o xornalista solicita á Comisión de Transparencia de Galicia a súa intervención, ao obxecto de que sexa requirida para dar cumprimento legal á Lei de Transparencia de Galicia e entregue a solicitada información.

 Recomendación núm. 14 da REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE NON LEXISLATIVA PARA AS RELACIÓNS CO CONSELLO DE CONTAS do Día: 22.02.2019 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría da Fundación Camilo José Cela. Da que é Patrona María del Mar Sánchez Sierra
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/AxendaParlamentaria/c_cc_2019_02_22_docu.pdf 

Di Delgado que?. O que peticionamos é información e documentos públicos… Polo que o seu ocultación podería amparar DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS E CONTRA A FACENDA PÚBLICA. Son efectos públicos os diñeiros de titularidad estatal, autónoma, local, institutos autónomos ou os depositados por particulares en entidades públicas e a Fundación Pública Galega Camilo José Cela, é unha corporación pública… Á que a Lei obrígalle a publicar esa información inclusive na súa web institucional.

Neste sentido, o dereito dos cidadáns a acceder á información pública, previsto no artigo 105.c) da Constitución, réxese en primeiro lugar por esta e, en segundo lugar, por "a Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e demais leis que resulten de aplicación", de acordo co artigo 37 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) e, a partir da súa entrada en vigor, a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPCAP)

Por que María do Mar Sánchez Sierra Patroa da Fundación Pública Galega Camilo Jose Cela néganos a información, será por temor a que algo non estará ven e eso crea, sobresalto, resquemor, desasosiego, sospecha, recelo, desconfianza que como ven coñece pola súa profesión.

A influencia dos medios de comunicación na sociedade moderna é enorme e crece diariamente en internet, escapando ao control do poder gobernante. Co auxe das redes sociais e o contido xerado polos usuarios, Internet ampliou enormemente a velocidade e o alcance da comunicación audiovisual á que non ten acceso nin control o poder da subvención..

Thomas Jefferson, pai da Declaración de Independencia e terceiro presidente de Estados Unidos, unha vez resumiu os deberes vitais que a prensa asume na sociedade:

Si eu fóra a decidir si debésemos ter un goberno sen xornais ou xornais sen goberno, non dubidaría un momento en preferir o último”.

Dado que son a voz da sociedade, os medios de comunicación poden salvagardar a moral ou ser un instrumento contra a maldade. O seu deber é informar a verdade dos grandes acontecementos que ocorren no mundo de xeito xusto, precisa e oportuna. Deben apoiar a xustiza e condenar os actos inmorales, promovendo ao mesmo tempo a bondade.

A súa misión vai máis aló dos intereses privados de calquera individuo, empresa ou partido político.

O Goberno da Xunta actual apropiouse dos medios de comunicación amordazándolos baixo ducias de centos de miles de euros en subvencións, convenios, contratos a dedo, campañas de información, cuxa única resposta é lograr a ocultación do que non gusta ao poder.

Walter Williams, fundador da educación de xornalismo e da primeira escola de xornalismo do mundo na Universidade de Missouri, creou o Credo do Xornalista en 1914.

Alí defínese ao xornalismo como unha profesión independente que respecta a Deus e honra á humanidade. Os xornalistas deben ser impasibles ante a soberbia dunha opinión ou a sede de poder. Deben prestar atención aos detalles e ejercitar o autocontrol, a paciencia, a valentía e un constante respecto cara aos seus lectores.

A sociedade galega a día de hoxe xa sabe onde esta a verdade, os escándalos , as sociedades libres de Occidente tradicionalmente puxeron énfasis na necesidade de ter unha prensa verídica, obxectiva e xusta como é Xornal Galicia que non se deixa amedrantar por o acoso e persecución.

O fondo do asunto, a censura, ocultación non é outro que o exposto moi adecuadamente na

TESE DOCTORAL Votos por favores: o clientelismo político na actualidade. Estudos de caso na Galicia rural ver en; https://eprints.ucm.es/45524/1/T39402.pdf

A CENSURA, OCULTACIÓN, CORRUPCIÓN ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS SEGUNDO DIVERSOS EXPERTOS DA COMUNICACIÓN.

Segundo diversos medios a corrupción está xeneralizada e fan faltan mecanismos que favorezan a transparencia na xestión pública. En Galicia baixo o Goberno de Feijóo os obxectivos suscitados neste sentido non foron alcanzados e a falLa de transparencia nas entidades públicas alcanza niveis sen precedentes, MOI GRAVES E QUE POÑEN EN RISCO AS LIBERDADES e o patrimonio da rexión.

O orzamento galego baixo goberno de Feijóo na redistribución de recursos públicos, salarios, subsidios e outras subvencións sociais, infraestructura, saúde, educación, etc é posto en grave risco polo seu equipo asesor alarmando á poboación que non lle queda diñeiro para pagar salarios e pensións, mentres as súas máis próximos asesores reparte millóns en subvencións, convenios e axudas coma se fosen a non esgotarse xamais..

A corrupción asociada á falta de recursos destinados á resolución de problemas sociais impide satisfacer as necesidades da gran maioría dos galegos/as.

Xunta de Galicia, Consello de Contas, Parlamento de Galicia, BNG, PSdeG, PPdeG, Corrupción e falta de transparencia é a tónica dominante sen que se entere a poboación a salvo de que acceda por internet a medios que nada teñen que ver co poder nen coa corrupción.

En canto á loita contra a corrupción, novas leis para facer máis transparentes os negocios públicos e permitir un mellor seguimiento do gasto presupuestal, non deu resultado, máis ben a creado total impunidade, que xa penetrou profundamente na poboación galega na que a día de oxe incumplen impunemente a Transparencia que debe rexir nas institucións.

A impunidade é a regra e non existe ningún órgano de control susceptible de exercer coerción contra a mala xestión do Goberno de Feijóo na Xunta de Galicia, mentres que o Parlamento non fai máis que mirar para outro lado non querendo ver e os sres deputados/as non se queren mollar nen cumprir con suas obligacións.

En canto á estratexia de información aos cidadáns sobre a xestión do Goberno de Feijóo e sobre todo nos múltiples cargos que asume María do Mar Sánchez Sierra, esta é inexistente, navega impunemente, a censura, a ocultación, a impunidade e a infracción xeneralizada ás leis de transparencia pública.

Diversas resolucións da Comisión de Transparencia a nivel Nacional acreditan que as evidentes carencias institucionais e informativas favorecen ampliamente a corrupción.

O veterano xornalista e ex director do diario ABC José Antonio Zarzalejos di nunha entrevista ethic.es, En España, si, si concibimos como sistémico aquilo que está enraizado nos hábitos de funcionamento dos aparellos públicos, entendendo por tales os partidos políticos e as Administracións Públicas. A corrupción sistémica prodúcese porque temos un sistema de contratación pública moi pouco transparente, moi opaco, e que alimenta o volume de negocio das grandes compañías nunha competencia na que vale todo. Segundo, porque o sistema entregou aos municipios, normalmente sen suficiente aparello técnico e asesoramiento funcionarial, as competencias urbanísticas, e no urbanismo prodúcense grandes pelotazos. Esas dúas circunstancias fan que as condutas corruptoras e corruptas estean moi imbricadas co funcionamento do propio sistema. O beneficio ilexítimo e ilegal que se provoca cos actos de corrupción vai financiar en parte aos propios corruptos, pero tamén aos partidos políticos. Polo tanto, todo isto fai que a corrupción en España, lamentablemente, sexa sistémica.

https://ethic.es/2017/02/la-falta-de-transparencia-es-la-causa-de-nuestra-corrupcion-sistemica/

El PSdeG tras conocer nuestras investigaciones ha borrado de su página web la denuncia de oscurantismo contra la Fundaciónj que preside Mar Sa´nchez Sierra dandole encubrimiento a su gestión.

Escurantismo na xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ...

www.psdeg-psoe.com/escurantismo-na-xestion-da-fundacion-cela...

6 may. 2016 - ... denunciou hoxe o “escurantismo” na xestión da Fundación Camilo José Cela, asumida ... co ex conselleiro e ex membro do Consello de Contas, Dositeo Rodríguez, nun presunto ...

O DOG Núm. 247 Viernes, 28 de diciembre de 2018 Pág. 54102 dinos que as Fundaciones do sector público autonómico e en concreto a Fundación Camilo José Cela adxudícanselle 290.000 euros para a súa Explotación.

https://www.boe.es/ccaa/dog/2018/247/g54007-54318.pdf e para este 2019 308.000 euros según

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaOrzamentos/FUNDACIONS_2019.PDF

É curioso que na súa previsión destinada ao Parlamento de Galicia xurda no seu certificación.

OUTROS GASTOS CORRENTES 110.200 euros, do que nada se explica na súa memoria anual.… Que tipo de correntes, electricas, comilonas, viaxes sen control ou sobre que son esos gastos correntes, imaxinamos que Facenda o debe saber...

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DÁ Xunta de Galicia CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 277.294 euros.

A Consellería de Emigración da Xunta de Galicia mantén unha profunda e extensa vinculación-relación de actividades-viaxes por todo o mundo, sen que conste a información na páxina web da Fundación..? Os mesmos serviron para que Feijóo utilíceas como forma de promoción da súa política a nivel internacional sempre en datas ás actividades de carácter electoral.

https://www.google.es/search?q=site;xunta.gal+FUNDACIóN+PúBLICA+GALLEGA+CAMILO+JOSé+CELA

Solo a modo de ejemplo; https://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/cerca-150-actividades-llenan-buenos-aires-cultura-gallega

(…., la 42ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La producción literaria, el sector editorial y la cultura de nuestra tierra se proyectarán en la ciudad porteña a través de un programa de cerca de 150 actividades que se desarrollará desde mañana hasta el 9 de mayo. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidirá la inauguración de este evento de referencia internacional desde el ‘stand' de Galicia….)

En la programación también tendrán cabida, sobre los que se organizará la Fundación Pública Camilo José Cela.

Un “modus operandi” moi afinado no Instituto Cervantes foi reiteradamente denunciado por feitos da sua utilización como hoteles turísticos do Goberno de Rajoy para viaxar gratis por todo o Mundo.. https://www.lamarea.com/2012/12/24/la-sombra-del-fraude-se-cierne-sobre-el-instituto-cervantes/

Os descargables ofrecen unha maior e profusa información sobre a censura e ocultación da información pública da Fundación Pública Camilo José Cela?.

Orquestada por quen debería exercer con maior fortuna para a súa publicación…

A nova Defensora do Pobo a vez Presidenta da Comisión de Transparencia de Galicia, ten unha difícil misión, resolver conforme a dereito ou buscar por onde sair inmaculada da comprometida situación...Facer públicos os datos que a día de oxe infrinxen directamente a Ley de Transparencia de Galicia.

O BNG se fixo cargo de reclamacións no Parlamento sobre as xestións da Fundación Pública Camilo Jose Cela sen resposta coñecida a día de oxe.

http://www.parlamentodegalicia.com/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90372_1.pdf 

Datos capturados el día 6 de Agosto de 2019 en Google sobre la información que ha LITERALMENTE BORRADO EL PSDEG:

Paxina 53 - PSdeG-PSOE

www.psdeg-psoe.com/participa/tema/como-podo-comentar.../53/

Traducir esta página

Últimas Novas. A Xunta aínda adebeda 400 millóns de euros de recorte ao ensino ... Escurantismo na xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ...

1. La Fundación Pública Galega Camilo José Cela cuya PATRONA es María del Mar Sánchez Sierra no presenta las cuentas al Consello de Contas de Galicia, la Comisión de Transparencia abre una investigación. ...
(Reportaxes a fondo)
El actual Secretario Provincial del PPdeG y Vicepresidente del Parlamento de Galicia siendo Diego Calvo Presidente de la Diputación de A Coruña firma un convenio con la Fundación Pública Camilo José ...
Creado el 02 Septiembre 2019
2. La Defensora do Pobo abre una investigación por el incumplimiento de Mar Sánchez Sierra de la Ley de Transparencia al frente de la Fundación Camilo José Cela atentando contra la imagen pública de la i ...
(Noticia destacada de Galicia)
La Plataforma PLADESEMAPESGA Solicitó la apertura de procedimiento contra la Fundación Camilo José Cela ( Patrona María del Mar Sánchez Sierra ) por su negativa a entregar documentos públicos, o darle ...
Creado el 17 Agosto 2019
3. María del Mar Sánchez Sierra converteu á Fundación Pública Galega Camilo José Cela na maior presunta infractora da Lei de Transparencia de Galicia. A Comisión do Parlamento insta a unha auditoría da f ...
(Xunta de Galicia)
... son feitos que non se poden permitir, o xornalista Miguel Delgado esta realizando un amplo dossier sobre as Fundaciones tuteladas pola Xunta de Galicia que dirixe o Goberno de Feijóo, entre outras Fremss, ...
Creado el 06 Agosto 2019
4. El Consello de Contas de Galicia y la Xunta que preside Feijóo desde la entrada de Mar Sánchez Sierra como Patrona de la Fundación Cela ocupando el cargo de Marina Castaño a dejado de informar sobre la ...
(Xunta de Galicia)
Las monedas tiene dos caras, y la Fundación Camilo José Cela no podría dejar de mostrar las mismas como si de una moneda público-política se tratase, de un lado, "largo ha sido el debate mediático ...
Creado el 05 Julio 2019
5. La Fundación Camilo José Cela cuya Patrona es María del Mar Sánchez Sierra incumple reiteradamente la Ley de Transparencia de la Xunta de Galicia y de la propia Fundación ocultando las cuentas, gastos, ...
(Xunta de Galicia)
Jamás, la Sra Doña Marina Castaño ha negado información a Xornal Galicia sobre la Fundación Camilo José Cela y sus actividades, a pesar de dejar detrás de si, una incertidumbre que finalizaron en ...
Creado el 04 Julio 2019
6. Secretaría de Medios. Vicepresidenta de Retegal. Patrona Fundación Cela. Autoridad Portuaria A Coruña. Consello Asesor Audiovisual e Dixital de Galicia. ETC ...
(Xunta de Galicia)
... n Miguel Delgado, así en la Secretaria de medios pasaría a estar dirigida por la " Sra X", la Vicepresidencia de Retegal por la " Sra X" la Fundación Cela su Patrona Mayor sería la "Sra X" su cargos de Vo ...
Creado el 17 Junio 2019
7. A Patroa da Fundación Camilo Jose Cela que supliu a Mariña Castaño carece de foto pública atopándose baixo o total Anonimato Político que se chama María do Mar Sánchez Sierra. ...
(Reportaxes a fondo)
... Fundación Camilo José Cela....(+) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120119/AnuncioCA01-130112-11021_es.html Un envorco de Goberno nos concellos de Galicia e na Xunta provocará un baile ...
Creado el 12 Mayo 2019
8. En el mes de Abril Sección sexta (sede en Santiago) se celebra el Juicio de la Fundación Camilo José Cela, cuya imputación y cese de sus miembros dio entrada a María del Mar Sánchez Sierra alto cargo del ...
(Reportaxes a fondo)
... cometer irregularidades en la gestión económica de la Fundación Camilo José Cela. El fiscal reclama que los cuatro sospechosos indemnicen a la Xunta con 150.000 euros. Procede del Juzgado de Instrucción ...
Creado el 29 Marzo 2019
9. Mar Sánchez Sierra Secretaria de Medios desempeña una gestión muy opaca como Patrona de la Fundación Pública Camilo Jose Cela según medios de comunicación ...
(Xunta de Galicia)
María del Mar Sanchez Sierra ejerce desde el año 2013 como Patrona de la Fundación Camilo José Cela cuyas actuaciones ponen en duda diversos medios de comunicación y entidades públicas. María del ...
Creado el 13 Febrero 2019
10. Miguel Delgado pide fiscalizar contratos de la Secretaria de Medios. Retegal. Fundacion Camilo José Cela y pregunta a Feijóo si todos los afiliados del PPdeG se va a querellar contra el. ...
(Xunta de Galicia)
Tras el acoso Judicial Miguel delgado solicta al Gobierno Gallego la fiscalización de los contratos y convenios que firma Mar Sanchez Sierra asesora personal de Feijoo y les pregunta si se van a querellar ...
social youtube xornalgalicia   feed-image