O TSXG suspende un parque eólico na provincia de Pontevedra pola súa proximidade a núcleos de poboación

Información
03 Junio 2024 - Eólicas - Correo electrónico - Imprimir - 379 votos

Lembra que a Xunta admitiu nunha declaración de impacto ambiental desfavorable ao parque eólico Gasalla que unha distancia inferior a dous quilómetros podería ocasionar unha perturbación significativa ao gando vacún de Casa Grande de Xanceda

Neste caso, un dos aeroxeradores, de 200 metros de alto, situaríase a 510 metros dun dos núcleos afectados

“Entendemos que sería absurdo que a Administración fixese de peor condición aos seres humanos que aos animais”, recalcan os xuíces

03/05/2024.- O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretou nun novo auto a suspensión das autorizacións administrativa previa e de construción relativas ao proxecto do parque eólico Cunca, situado no Concello de Vila de Cruces (Pontevedra). Neste caso, a Sala salienta que concorren as circunstancias que xustifican a adopción da medida precautoria solicitada porque a distancia dos aeroxeradores aos núcleos de poboación podería supoñer “un risco adicional para a saúde das persoas e o benestar dos animais de produción”.

 

O TSXG indica que a propia Xunta admitiu, cando emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable ao parque eólico Gasalla, que afectaba aos terreos de Casa Grande de Xanceda, que unha distancia inferior a dous quilómetros podería ocasionar unha perturbación significativa ao gando vacún. “Entendemos que sería absurdo que a Administración fixese de peor condición aos seres humanos que aos animais”, recalcan os xuíces.

 

Na resolución, destacan que do informe sobre medicións de distancias se conclúe que polo menos tres núcleos de vivendas están situados a distancias inferiores aos 1.000 metros. Ademais, indican que a altura dos muíños proxectados é de 200 metros e que entre un dos aeroxeradores e un dos núcleos de poboación afectados hai 510,9 metros, así como que “a normativa actual xa contempla para estes casos por razóns urbanísticas e de calidade de vida un mínimo de cinco veces a altura dos aeroxeradores”. A iso súmase, segundo o TSXG, que a DAE do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico “desaconsella para todo o Estado a implantación dunha instalación destas características a menos de 1.000 metros de núcleos de poboación”.

 

Por todo a anterior, a Sala entende que a distancia á que se proxectan construír as instalacións eólicas é “susceptible de ocasionar unha perturbación significativa sobre a saúde das persoas e o benestar dos animais, que constitúe un dano de difícil reparación, ao incidir, en relación aos humanos, sobre os dereitos fundamentais á integridade física e á vida privada e familiar dentro do domicilio”.

 

No auto, o TSXG tamén explica que se acreditou, polo menos indiciariamente, a presenza de valores ambientais altamente sensibles -ben por estar catalogados, ben por tratarse directamente de especies con distinto grao de protección ou en perigo de extinción- que quedarían expostos polas obras a un dano significativo. Eses valores ambientais foron sinalados, segundo consta no auto, por informes rigorosos e imparciais incorporados polo Ministerio de Transición Ecolóxica á Declaración Ambiental Estratéxica (DAE) do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030. Polo tanto, os xuíces explican que, ante a posibilidade de que ese dano puidese ser de difícil ou imposible reparación, optaron por adoptar a medida cautelar, co obxectivo de evitar que a sentenza que no seu día se dite poida ser ineficaz por estar o dano irremediablemente causado. Os maxistrados da sección terceira da Sala do Contencioso-administrativo inciden en que son “fundamentais” os principios de prevención e precaución do Tratado de Funcionamento da Unión Europea. 

 

Para a Sala tamén resulta relevante a inclusión do espazo da poligonal eólica na área cualificada como de exclusión eólica polo Mapa de Zonificación Ambiental elaborado polo Ministerio de Transición Ecolóxica, o cal afirma que serve “como un indicio de que existen valores ambientais significativos”.

 

O TSXG, ademais, advirte que “a ponderación favorable de intereses económicos como prevalecente é extremadamente excepcional, só admisible cando compromete de forma esencial a economía da nación ou produce un dano particularmente intenso”. Os maxistrados inciden en que o Tribunal Constitucional “concede unha posición preferente en sede cautelar ao medio ambiente sobre os intereses económicos”. No auto, os maxistrados aclaran á promotora que “ningún dano se deriva da suspensión cautelar por transcurso de prazos para a execución de obras e solicitude de sucesivas autorizacións”. Así, lembran que “unha vez que un órgano xudicial acorda a suspensión dun acto administrativo en sede cautelar, queda suspendida a súa eficacia e, con ela, os prazos aos que se someten os deberes reflectidos no mesmo, neste caso, a realización de obras e solicitude de autorización de explotación”. O auto non é firme, pois contra el cabe presentar recurso.

 

 

***

 

El TSXG suspende un parque eólico en la provincia de Pontevedra por su cercanía a núcleos de población

 

Recuerda que la Xunta admitió en una declaración de impacto ambiental desfavorable al parque eólico Gasalla que una distancia inferior a dos kilómetros podría ocasionar una perturbación significativa al ganado vacuno de Casa Grande de Xanceda

 

En este caso, uno de los aerogeneradores, de 200 metros de alto, se ubicaría a 510 metros de uno de los núcleos afectados

 

“Entendemos que sería absurdo que la Administración hiciera de peor condición a los seres humanos que a los animales”, recalcan los jueces

 

03/05/2024.- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado en un nuevo auto la suspensión de las autorizaciones administrativa previa y de construcción relativas al proyecto del parque eólico Cunca, situado en el Ayuntamiento de Vila de Cruces (Pontevedra). En este caso, la Sala subraya que concurren las circunstancias que justifican la adopción de la medida precautoria solicitada porque la distancia de los aerogeneradores a los núcleos de población podría suponer “un riesgo adicional para la salud de las personas y el bienestar de los animales de producción”.

 

El TSXG indica que la propia Xunta admitió, cuando emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable al parque eólico Gasalla, que afectaba a los terrenos de Casa Grande de Xanceda, que una distancia inferior a dos kilómetros podría ocasionar una perturbación significativa al ganado vacuno. “Entendemos que sería absurdo que la Administración hiciera de peor condición a los seres humanos que a los animales”, recalcan los jueces.

 

En la resolución, destacan que del informe sobre mediciones de distancias se concluye que al menos tres núcleos de viviendas están situados a distancias inferiores a los 1.000 metros. Además, indican que la altura de los molinos proyectados es de 200 metros y que entre uno de los aerogeneradores y uno de los núcleos de población afectados hay 510,9 metros, así como que “la normativa actual ya contempla para estos casos por razones urbanísticas y de calidad de vida un mínimo de cinco veces la altura de los aerogeneradores”. A ello se suma, según el TSXG, que la DAE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “desaconseja para todo el Estado la implantación de una instalación de estas características a menos de 1.000 metros de núcleos de población”.

 

Por todo la anterior, la Sala entiende que la distancia a la que se proyectan construir las instalaciones eólicas es “susceptible de ocasionar una perturbación significativa sobre la salud de las personas y el bienestar de los animales, que constituye un daño de difícil reparación, al incidir, en relación a los humanos, sobre los derechos fundamentales a la integridad física y a la vida privada y familiar dentro del domicilio”.

 

En el auto, el TSXG también explica que se ha acreditado, al menos indiciariamente, la presencia de valores ambientales altamente sensibles -bien por estar catalogados, bien por tratarse directamente de especies con distinto grado de protección o en peligro de extinción- que quedarían expuestos por las obras a un daño significativo. Esos valores ambientales han sido señalados, según consta en el auto, por informes rigurosos e imparciales incorporados por el Ministerio de Transición Ecológica a la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Por tanto, los jueces explican que, ante la posibilidad de que ese daño puede ser de difícil o imposible reparación, han optado por adoptar la medida cautelar, con el objetivo de evitar que la sentencia que en su día se dicte pueda ser ineficaz por estar el daño irremediablemente causado. Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo inciden en que son “fundamentales” los principios de prevención y precaución del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

Para la Sala también resulta relevante la inclusión del espacio de la poligonal eólica en el área cualificada como de exclusión eólica por el Mapa de Zonificación Ambiental elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, lo cual afirma que sirve “como un indicio de que existen valores ambientales significativos”.

 

El TSXG, además, advierte que “la ponderación favorable de intereses económicos como prevalente es extremadamente excepcional, solo admisible cuando compromete de forma esencial la economía de la nación o produce un daño particularmente intenso”. Los magistrados inciden en que el Tribunal Constitucional “concede una posición preferente en sede cautelar al medio ambiente sobre los intereses económicos”. En el auto, los magistrados aclaran a la promotora que “ningún daño se deriva de la suspensión cautelar por transcurso de plazos para la ejecución de obras y solicitud de sucesivas autorizaciones”. Así, recuerdan que “una vez que un órgano judicial acuerda la suspensión de un acto administrativo en sede cautelar, queda suspendida su eficacia y, con ella, los plazos a los que se someten los deberes reflejados en el mismo, en este caso, la realización de obras y solicitud de autorización de explotación”. El auto no es firme, pues contra él cabe presentar recurso.

social youtube xornalgalicia   feed-image

Videos más vistos hoy de Xornal Galicia Televisión

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV