O xulgado arquiva a investigación sobre a morte dunha moza nas Catedrais

Información
Galicia | 02 Abril 2019 | 2944 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Mondoñedo decretou de novo o sobresemento provisional e arquivo das actuacións relacionadas co falecemento dunha moza de 25 anos en marzo de 2018 na praia das Catedrais tras caerlle unha pedra na cabeza. A maxistrada explica que despois de practicar as dilixencias solicitadas pola Audiencia Provincial de Lugo “non resulta debidamente xustificada a perpetración do delito”. En setembro de 2018 a Audiencia revogou parcialmente o auto de xuño de 2018 emitido polo Xulgado de Mondoñedo que desestimaba o recurso de reforma interposto pola familia da vítima contra o sobresemento das actuacións decretado polo xulgado en maio dese ano.

 

“As dilixencias practicadas non fixeron senón confirmar o xa argumentado no auto do 13 de xuño de 2018”, salienta a xuíza, quen destaca que “aínda cando se puidese considerar que concorrese algún tipo de responsabilidade por culpa, esta non sería susceptible de ser axuizada no ámbito penal dado que a falta de previsibilidade sería en todo caso leve, desprazando o posible reproche ao ámbito da responsabilidade civil/contenciosa, en aplicación do principio de intervención mínima que rexe o Dereito Penal”.

A titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Mondoñedo asegura que é “especialmente destacable” o resultado dun informe da Xunta no que indica cales eran os carteis de advertencia dos riscos existentes no lugar dos feitos o día no que se produciron. Neles, segundo o auto, “sinalizábase expresamente o perigo de desprendemento de rochas”. Ademais, a instrutora sinala que a Xunta informou que no proceso de solicitude de reserva de praza para visitar a praia, o solicitante debe aceptar “que coñece os riscos, entre os que se fai constar que se deben extremar as precaucións nas proximidades dos cantís”.

“A eventual imprudencia non excedería do carácter leve tendo en conta a entrada na cova da vítima en contra do aconsellado na citada advertencia de riscos existentes”, explica a xuíza. Contra o auto cabe presentar recurso de reforma e subsidiario de apelación.

***

El juzgado archiva la investigación sobre la muerte de una joven en As Catedrais

 

02/04/2019.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mondoñedo ha decretado por segunda vez el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relacionadas con el fallecimiento de una joven de 25 años en marzo de 2018 en la playa de As Catedrais tras caerle una piedra en la cabeza. La magistrada explica que después de practicar las diligencias solicitadas por la Audiencia Provincial de Lugo “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito”. En septiembre de 2018 la Audiencia revocó parcialmente el auto de junio de 2018 emitido por el Juzgado de Mondoñedo que desestimaba el recurso de reforma interpuesto por la familia de la víctima contra el sobreseimiento de las actuaciones decretado por el juzgado en mayo de ese año.

“Las diligencias practicadas no han hecho sino confirmar lo ya argumentado en el auto de 13 de junio de 2018”, subraya la jueza, quien destaca que “aún cuando pudiera considerarse que concurriera algún tipo de responsabilidad por culpa, la misma no sería susceptible de ser enjuiciada en el ámbito penal dado que la falta de previsibilidad sería en todo caso leve, desplazando el posible reproche al ámbito de la responsabilidad civil/contenciosa, en aplicación del principio de intervención mínima que rige el Derecho Penal”.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mondoñedo asegura que es “especialmente destacable” el resultado de un informe de la Xunta en el que indica cuáles eran los carteles de advertencia de los riesgos existentes en el lugar de los hechos el día en el que se produjeron. En ellos, según el auto, “se señalizaba expresamente el peligro de desprendimiento de rocas”. Además, la instructora señala que la Xunta informó que en el proceso de solicitud de reserva de plaza para visitar la playa, el solicitante debe aceptar “que conoce los riesgos, entre los que se hace constar que se han de extremar las precauciones en las proximidades de los cantiles”.

“La eventual imprudencia no excedería del carácter leve habida cuenta de la entrada en la cueva de la víctima en contra de lo aconsejado en la citada advertencia de riesgos existentes”, explica la jueza. Contra el auto cabe presentar recurso de reforma y subsidiario de apelación.