Información
Galicia

Baltar se alexa de Feijóo e do PPdeG e se suma ao BNG aprobando instituír o "Día da Galicia Mártir"

Información
30 Marzo 2019 802 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  • A corporaci√≥n provincial defende que esta efem√©ride te√Īa car√°cter auton√≥mico e se celebre o 17 de agosto de cada ano, para homenaxear aos galegos que deron a s√ļa vida ou padeceron o exilio por defenderen as liberdades e dereitos democr√°ticos e do pobo galego.
  •  
  • Na sesi√≥n plenaria aprobouse tam√©n un expediente de modificaci√≥n de cr√©ditos por importe de 8,3 mill√≥ns de euros, destacando as partidas de 875.000 ‚ā¨ para os gastos de funcionamento do futuro Centro Galego de Innovaci√≥n da FP en Ourense, e 597.804 ‚ā¨ para o proxecto "Hay un Ourense para ti. Desc√ļbrelo", do Plan Nacional de territorios intelixentes.

Ourense, 29 de marzo de 2019.- O pleno da Deputaci√≥n de Ourense aprobou hoxe, na sesi√≥n ordinaria correspondente ao mes de marzo, instar ao Parlamento de Galicia a declarar e institu√≠r como "D√≠a da Galicia M√°rtir" o d√≠a 17 de agosto de cada ano, con car√°cter de celebraci√≥n na Comunidade Aut√≥noma de Galicia, en memoria e homenaxe de todos os cidad√°ns galegos que deron a s√ļa vida ou padeceron o exilio por defenderen as liberdades e dereitos democr√°ticos e do pobo galego, plasmados dentro do marco constitucional daquela vixente, no 1¬ļ Estatuto de Autonom√≠a de Galicia, plebiscitado o 28 de xu√Īo de 1936; a dar cumprimento expreso da Proposici√≥n non de Lei n¬ļ 07/PNP-0165 (9078), aprobada no Pleno do Parlamento de Galicia, na s√ļa sesi√≥n do 26 de decembro de 2006; publicada no BOPG n¬ļ 301, do 03.03.2007; e a promover institucionalmente a celebraci√≥n de actos protocolarios da devandita rehabilitaci√≥n p√ļblica e pol√≠tica.

Por outra banda, na sesi√≥n plenaria de hoxe -na que tomou posesi√≥n como deputado provincial do Grupo Popular, Manuel Pedro Fern√°ndez Moreiras-, aprobouse tam√©n o expediente de modificaci√≥n de cr√©ditos n.¬ļ 2/2019 por importe de 8.325.172 euros, destacando as partidas de 875.000 ‚ā¨ para os gastos de funcionamento do futuro Centro Galego de Innovaci√≥n da FP, que se situar√° nas instalaci√≥ns da antiga Escola Fogar de Mari√Īamansa, que conta cunha superficie constru√≠da de 2.600 metros cadrados; e outra achega de 597.804 ‚ā¨ para o proxecto "Hay un Ourense para ti. Desc√ļbrelo", do Plan Nacional de territorios intelixentes.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

DELEGACI√ďN NA DEPUTACI√ďN DE OURENSE DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE RECADACI√ďN EN V√ćA EXECUTIVA DAS MULTAS COERCITIVAS DO CONCELLO DE BEARIZ

Acordo:

Aceptar a delegaci√≥n de competencia efectuada polo Concello de Beariz a favor da Deputaci√≥n Provincial, mediante acordo de 21 de febreiro de 2019, para a recadaci√≥n executiva das multas coercitivas do artigo 100 c) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo com√ļn das administraci√≥ns p√ļblicas, nas condici√≥ns recollidas no acordo de delegaci√≥n do Concello de Beariz.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI√ďN DOS CR√ČDITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI√ďN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR√ČDITOS E CR√ČDITOS EXTRAORDINARIOS N.¬ļ 2/2019

Acordo:

Aprobar inicialmente o expediente de modificaci√≥n dos cr√©ditos orzamentarios e das bases de execuci√≥n do orzamento do exercicio 2019 mediante suplementos de cr√©ditos e cr√©ditos extraordinarios n.¬ļ 2/2019, que ascende √° cifra total de 8.325.172 euros e que se financian mediante recursos procedentes do remanente de tesourer√≠a.

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi√≥n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser√° exposto ao p√ļblico, tras o anuncio no Bolet√≠n Oficial da Provincia, por 15 d√≠as, durante os cales os interesados poder√°n examinalo e presentar reclamaci√≥ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci√≥ns.

RECO√ĎECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CR√ČDITOS CON CARGO AO ORZAMENTO DE 2019

Acordo:

Autorizar a imputación aos créditos de gasto do orzamento corrente de 2019 de diversas facturas que ascenden a un importe total de 215.086,95 euros.

MODIFICACI√ďN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA BENOURENSE DE COOPERACI√ďN ECON√ďMICA COAS ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR B√ĀSICO PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

PRIMEIRO: Conceder un prazo, adicional de cinco (5) d√≠as contados desde o seguinte √° publicaci√≥n deste acordo no BOP para que os concellos e mancomunidades que non presentaron a s√ļa solicitude de adhesi√≥n ao Programa de Cooperaci√≥n BenOurense, axuda no fogar b√°sico, para o exercicio 2019 poida presentala.

SEGUNDO: Modificar as seguintes bases do Programa Programa BenOurense de Cooperación Económica coas Entidades Locais da Provincia para o Servizo de Axuda no Fogar Básico no exercicio 2019:

Base II.- Beneficiarios, que pasa a ter a seguinte redacción:

Tendo en conta o disposto no artigo 31.3 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, a Deputación subvencionará, a través deste programa, ás entidades locais da provincia de Ourense, de menos de 20.000 habitantes, que presten o SAF básico, tanto nos supostos de xestión directa como de xestión indirecta do servizo.

Considerarase SAF b√°sico para os efectos deste programa, aquel cuxas persoas usuarias accedan ao servizo en r√©xime de libre concorrencia. Consideraranse tam√©n como persoas usuarias en r√©xime de libre concorrencia √°s persoas que te√Īan reco√Īecido o estatuto de persoas dependentes no marco da lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoci√≥n da autonom√≠a persoal e de atenci√≥n √°s persoas en situaci√≥n de dependencia, en tanto o seu programa de atenci√≥n individualizada (PIA) non te√Īa efectividade ou devandito programa non contemple ou non poida dar cobertura ao n√ļmero de horas de atenci√≥n domicilia que, a criterio dos servizos sociais municipais sexa o necesaria para a persoa usuaria, podendo xustificarse a cargo desta subvenci√≥n aquelas horas que sexan cubertas a trav√©s do sistema de libre concorrencia √°s devanditas persoas beneficiarias".

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE COOPERACI√ďN COS CONCELLOS BENOURENSE INFANCIA PARA A CONCESI√ďN DE AXUDAS A PUNTOS DE ATENCI√ďN √Ā PRIMEIRA INFANCIA 2019

Acordo:

1¬ļ.- Aprobar definitivamente as Bases reguladoras do Programa de cooperaci√≥n da Deputaci√≥n Provincial de Ourense cos concellos "BenOurense Infancia", para a concesi√≥n de subvenci√≥ns a puntos de atenci√≥n √° primeira infancia (PAI) 2019, co seguinte contido:

Constit√ļe o obxecto destas bases a regulaci√≥n da convocatoria p√ļblica, por parte da Deputaci√≥n Provincial de Ourense, para a tramitaci√≥n e concesi√≥n de subvenci√≥ns do Programa "BenOurense Infancia" en r√©xime de concorrencia non competitiva, destinadas √°s corporaci√≥ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci√≥n a Primeira Infancia (PAI)".

Para os efectos das presente convocatoria ent√©ndese como PAI aqueles establecementos de car√°cter di√ļrno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que te√Īen por finalidade prestar apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo. Except√ļanse aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que poida substitu√≠la.

A través deste programa a Deputación subvencionará gastos de persoal, gastos de mantemento dos centros e demais gastos inherentes ós servizos prestados dentro do PAI.

Para as subvenci√≥ns concedidas nesta acci√≥n res√©rvase cr√©dito na aplicaci√≥n 2311/46201 do orzamento xeral da Deputaci√≥n Provincial de Ourense para o exercicio 2019 por importe de 125.000,00‚ā¨ (cento vinte cinco mil euros).

Poder√°n obter subvenci√≥n os concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de Ourense, que te√Īan PAIs de titularidade municipal e que non estean xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substit√ļa.

Os concellos interesados en participar deber√°n comunicar a s√ļa adhesi√≥n √° Deputaci√≥n Provincial, mediante resoluci√≥n da alcald√≠a (ou √≥rgano delegado, se √© o caso), na que se manifeste expresamente a asunci√≥n das obrigas e compromisos previstos no Programa, para o que deber√°n utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputaci√≥n e que deber√°n ser descargados na aplicaci√≥n inform√°tica http://benourense.depourense.es/pai/index.php

TRANSPORTE P√öBLICO POR ESTRADA

Acordo:

1¬ļ.- Demandar √° Conseller√≠a de Infraestruturas e Mobilidade a avaliaci√≥n, co m√°ximo rigor, das suxesti√≥ns e aportaci√≥ns presentadas ao Plan de Transporte P√ļblico de Galicia durante a exposici√≥n p√ļblica polos concellos, pois son os mellores co√Īecedores das necesidades concretas de mobilidade, as√≠ como tam√©n as presentadas polos demais axentes sociais, dando unha resposta axeitada √°s achegas.

2¬ļ.- Solicitar que se intensifique a√≠nda m√°is a colaboraci√≥n transversal entre a Conseller√≠a de Infraestruturas e Mobilidade cos outros departamentos do Goberno da Xunta, e demais administraci√≥ns p√ļblicas, para acadar un transporte p√ļblico de calidade, ao que te√Īen dereito os cidad√°ns con independencia de que residan na cidade na vila ou no rural.

3¬ļ.- Dar traslado do presente acordo a Conseller√≠a de Infraestruturas e Mobilidade.

MULLERES RURAIS

Acordo:

-Que a vindeira corporaci√≥n provincial contin√ļe liderando as pol√≠ticas do reto demogr√°fico, afondando na importancia das mulleres no mundo rural.

D√ćA DA GALICIA M√ĀRTIR

Acordo:

O Pleno da Deputación insta ao Parlamento de Galicia a:

1¬ļ.- Declarar e institu√≠r como "D√≠a da Galicia M√°rtir" o d√≠a 17 de agosto de cada ano, con car√°cter de celebraci√≥n na Comunidade Aut√≥noma de Galicia, en memoria e homenaxe de todos/as os/as cidad√°ns e cidad√°s galegos/as que deron a s√ļa vida ou padeceron o exilio por defender as liberdades e dereitos democr√°ticos e do pobo galego, plasmados dentro do marco constitucional daquela vixente, no 1¬ļ Estatuto de Autonom√≠a de Galicia, plebiscitado o 28 de xu√Īo de 1936.

2¬ļ.- Dar cumprimento expreso da proposici√≥n non de lei n.¬ļ 07/PNP-0165 (9078), aprobada no Pleno do Parlamento de Galicia, na s√ļa sesi√≥n do 26 de decembro de 2006; publicada no BOPG n.¬ļ 301, do 03.03.2007.

3¬ļ.- A promover institucionalmente a celebraci√≥n de actos protocolarios da devandita rehabilitaci√≥n p√ļblica e pol√≠tica.

 


La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago Ana L√≥pez-Suevos Fraguela emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar S√°nchez Sierra..."que exige 50.000 euros, y borrar toda la informaci√≥n p√ļblica del PPdeG su nombre y cargos p√ļblicos.."  y de postre METERLO EN LA C√ĀRCEL UN M√ćNIMO DE CUATRO A√ĎOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos p√ļblicos a dedo y sin concurrencia p√ļblica "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - P√ļblico.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la informaci√≥n veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Seg√ļn Javier Marzal Mercader  los funcionarios p√ļblicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver art√≠culo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el ¬ęnegocio¬Ľ de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del a√Īo 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del a√Īo 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El d√≠a 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de informaci√≥n p√ļblica PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral T√©cnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un d√≠a despu√©s de estas fechas el Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sum√°ndose asi a su excompa√Īera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificaci√≥n de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral T√©cnico emite resolucion informando de las subvenciones p√ļblicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde Jos√© Carlos Mill√°n Calenti √© coordinador dun dos 22 grupos que compo√Īen a agrupaci√≥n,importe total concedido a agrupaci√≥n 500.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 100.000 ‚ā¨ no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relaci√≥n c√≥ expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 70.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 17.500 ‚ā¨ no ano 2014 e 2016 e de 35.000 ‚ā¨ no 2015) (DOG n√ļm. 202, 24.11.2017), en relaci√≥n co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 200.000 ‚ā¨ (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 ‚ā¨).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a tr√°mite la querella criminal La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr Jos√© Alberto D√≠ez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Mill√°n Calenti no recibi√≥ ninguna subvenci√≥n p√ļblica ni pertenece a ning√ļn equipo de investigaci√≥nCopia descargable. 

Solicitada petici√≥n expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a d√≠a de hoy ( para no "fastidiarle el tr√°mite de la querella criminal al Sr Rafael √Ālvaro Mill√°n Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver √ļltimas amenzas de m√°s querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jes√ļs Palmou y Enrique Losada Puerto Coru√Īa..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripci√≥nTama√Īo
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Algoritmos que salvan vidas y sugieren a las brigadas antiincendios la mejor ruta de huida, modelos que sirven para mediar..

Arrincar√≠a esta ma√Ī√° a primeira das d√ļas xornadas correspondente √≥ Campionato de Galicia AbsolutoArrincar√≠a esta ma√Ī√°..

Otros articulos relacionados.....

Que te√Īen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Env√≠anos los datos a holgazan@acci√≥nytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+