O Tribunal de Xustiza da UE considera que algunhas axudas fiscais á Igrexa poden ser ilegais.

Información
Galicia | 25 Diciembre 2018 | 3254 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

Feijoo apostol2017As exenciones fiscais da Igrexa Católica en España "poden constituír axudas estatais prohibidas" si outórganse en relación con actividades económicas como o ensino non subvencionado, segundo unha sentenza publicada este martes polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE).

 Nese sentido, a corte comunitaria precisa que tan só as actividades de ensino non subvencionadas polo Estado español, como o Bachillerato, "parecen revestir carácter económico", pois se financian mediante o pago das matrículas e mensualidades dos alumnos ou as súas familias.

 

 O Tribunal de Luxemburgo responde así a un asunto presentado pola Congregación de Escolas Pías Provincia Betania/Concello de Getafe, que invoca ao acordo entre España e a Santa Sé para solicitar a devolución dun imposto municipal sobre construcións, instalacións e obras por importe de case 24.000 euros que a referida congregación abonara por obras realizadas nun edificio escolar no que se sitúa o salón de actos do colexio.

 Os locais en cuestión utilízanse para impartir ensino primario e secundaria regulada polo Estado, que equivale á que se imparte nos colexios públicos e que se financia íntegramente con cargo a fondos públicos. Tamén se utilizan para impartir ensino preescolar, extraescolar e postobligatoria, que non está subvencionada con fondos públicos e pola cal cóbranse dereitos de matrícula.

 A solicitude de devolución foi desestimada pola autoridade tributaria. Segundo esta, a exención non era aplicable, dado que se solicitou respecto dunha actividade da Igrexa Católica que non ten unha finalidade estrictamente relixiosa.

 O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, ante o que recorreu a congregación relixiosa, preguntou ao Tribunal de Xustiza da UE si debe considerarse que a exención fiscal controvertida, aplicada neste caso a un edificio escolar, é unha axuda estatal prohibida polo Dereito da Unión.

 Así, o asunto suscita ao mesmo tempo a cuestión fundamental de si o feito de que un Estado membro exima a unha comunidade relixiosa de determinados impostos, ata respecto de actividades sen unha finalidade estrictamente relixiosa, pode constituír unha axuda estatal prohibida.

 Na sentenza dictada agora, o Tribunal de Xustiza da UE declara que a exención fiscal controvertida pode constituír unha axuda estatal prohibida si as actividades exercidas nos locais en cuestión son actividades económicas e na medida en que o sexan, extremo que corresponde comprobar ao xuíz nacional.

 A este respecto, o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo precisa que únicamente as actividades de ensino non subvencionadas polo Estado español parecen revestir carácter económico, posto que se financian fundamentalmente mediante contribucións financeiras privadas aos gastos escolares.

 Sinala tamén que corresponde ao xuíz nacional determinar si os locais en cuestión están destinados, polo menos en parte, a tales actividades económicas e en que medida.

 O Tribunal de Xustiza da UE engade que a exención do imposto municipal de que se trata parece cumprir, en todo caso, dous dos catro requisitos esixidos para poder ser cualificada de axuda estatal prohibida, na medida en que conferiría á congregación a cargo do colexio unha vantaxe económica selectiva e supón unha disminución dos ingresos do Concello e, xa que logo, o emprego de fondos estatais

Referencias 

25 sept. 2018 - Fundación Catedral de Santiago de Compostela ... obras de restauración de las cubiertas del templo, nave principal y crucero de la catedral.

...