A Audiencia anula a sentenza do Penal 1 de Santiago que absolveu de acoso e abusos a un ex xefe do Corte Inglés de Santiago e ordena repetir o xuízo

Información
Galicia | 19 Abril 2021 | 1745 Votos | Correo electrónico | Imprimir

EL CORTE INGLÉS | Marineda City | A Coruña

A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, declarou nula a sentenza do Xulgado do Penal número 1 que absolveu a un ex xefe de planta do Corte Inglés de Santiago de delitos de acoso sexual, abusos sexuais e acoso laboral. O tribunal acolleu o recurso de apelación interposto pola afectada, ao que se adheriu o Ministerio Fiscal, e ordenou a celebración dun novo xuízo e o ditado de nova sentenza por un maxistrado diferente ao que interveu ata o de agora no procedemento.

 

 

Os xuíces explican que no fallo do xulgado do penal “non se constata na vítima unha situación de sufrimento pola humillación sufrida e a hostilidade manifestada”, a pesar de que no apartado de feitos probados recolle “unha serie de condutas de carácter sexual (como son as insinuacións e comentarios de contido sexual, exhibicións no teléfono móbil de material de natureza sexual, tocamentos en pernas e cintura e proposicións de manter relacións sexuais), algunas reiteradas no tempo”. Por iso, a Audiencia conclúe que o xuíz de primeira instancia non realizou “unha valoración racional sobre dita cuestión”.

 

O tribunal salienta que “tampouco se axusta ás máximas de experiencia e a unha valoración racional o ánimo e finalidade dos tocamentos realizados polo acusado á denunciante”. Así, indica que “cabe deducir unha clara finalidade sexual, se se ten en conta o resto do relato de feitos probados e proba practicados”. Os maxistrados recalcan que nos atopamos “ante posibles contactos corporais inconsentidos con significación sexual, nos que pode concorrer un ánimo tendencial”.

 Xulgado do Penal Nº 1 (Uno) (Juzgado) en Santiago

Por todo iso, acolleron “a existencia dunha irracional valoración probatoria que conclúe coa absolución do acusado”, á vez que advirten de que neste momento procesual non poden “realizar unha análise da proba deficientemente valorada, ou sobre o fondo do asunto”. 

 

“Considérase que a nulidade debe estenderse ao xuízo oral, porque a nulidade da sentenza non provén da omisión dalgún pronunciamento, dalgunha incongruencia da sentenza ou dalgunha causa similar, que permitiría que o mesmo xuíz ditase unha nova resolución incorporando os pronunciamentos omitidos, senón que a nulidade provén dunha errónea valoración da proba e entendemos que é preferible, para salvagardar o principio de imparcialidade, que se celebre un novo xuízo oral ante un xulgador diferente, evitando así a predictibilidade do fallo”, explican os maxistrados.

***

La Audiencia anula la sentencia que absolvió de acoso y abusos a un exjefe de El Corte Inglés de Santiago y ordena repetir el juicio

 

19/04/2021.- La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha declarado nula la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 que absolvió a un exjefe de planta de El Corte Inglés de Santiago de delitos de acoso sexual, abusos sexuales y acoso laboral. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la afectada, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha ordenado la celebración de un nuevo juicio y el dictado de nueva sentencia por un magistrado diferente al que ha intervenido hasta ahora en el procedimiento.

 

Los jueces explican que en el fallo del juzgado de lo penal “no se constata en la víctima una situación de sufrimiento por la humillación sufrida y la hostilidad manifestada”, a pesar de que en el apartado de hechos probados recoge “una serie de conductas de carácter sexual (como son las insinuaciones y comentarios de contenido sexual, exhibiciones en el teléfono móvil de material de naturaleza sexual, tocamientos en piernas y cintura y proposiciones de mantener relaciones sexuales.), algunas reiteradas en el tiempo”. Por ello, la Audiencia concluye que el juez de primera instancia no realizó “una valoración racional sobre dicha cuestión”.

El tribunal subraya que “tampoco se ajusta a las máximas de experiencia y a una valoración racional el ánimo y finalidad de los tocamientos realizados por el acusado a la denunciante”. Así, indica que “cabe deducir una clara finalidad sexual, si se tiene en cuenta el resto del relato de hechos probados y prueba practicados”. Los magistrados recalcan que nos encontramos “ante posibles contactos corporales inconsentidos con significación sexual, en los que puede concurrir un ánimo tendencial”.

Por todo ello, han estimado “la existencia de una irracional valoración probatoria que concluye con la absolución del acusado”, al tiempo que advierten de que en este momento procesal no pueden “realizar un análisis de la prueba deficientemente valorada, o sobre el fondo del asunto”. 

“Se considera que la nulidad debe extenderse al juicio oral, porque la nulidad de la sentencia no proviene de la omisión de algún pronunciamiento, de alguna incongruencia de la sentencia o de alguna causa similar, que permitiría que el mismo juez dictara una nueva resolución incorporando los pronunciamientos omitidos, sino que la nulidad proviene de una errónea valoración de la prueba y entendemos que es preferible, para salvaguardar el principio de imparcialidad, que se celebre un nuevo juicio oral ante un juzgador diferente, evitando así la predictibilidad del fallo”, explican los magistrados.

social youtube xornalgalicia   feed-image