Rosa Quintana se extralimita nas suas funcións según un xulgado anula o control das cotas de pesca que practica a Xunta obragandoa a devolver o valor do peixe requisado

Información
Galicia | 22 Noviembre 2019 | 2367 votos | Correo electrónico | Imprimir

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra acolleu o recurso contra a incautación de 475 quilos de cabala e a multa de 351 euros que a Consellería do Mar lle impuxo ao patrón dunha embarcación con base no Grove pola comisión dunha infracción grave en materia de pesca. O maxistrado, polo tanto, revogou e deixou sen efecto as resolucións da Xunta, que lle deberá reintegrar ao recorrente o importe da multa máis o prezo que obtivese pola venda do peixe. A sentenza é firme, pois contra ela non cabe recurso. MODUS OPERANDI DE LA CONSELLERÍA DE ROSA QUINTANA, TOTAL PAGAN LOS ABOGADOS JUAN PUEBLO QUE MAS LE DA QUE SEA LEGAL O ILEGAL

 

O xuíz argumenta que a competencia para sancionar a descarga de pesca realizada en augas exteriores que supera os topes máximos de captura de especies peláxicas lle corresponde “con carácter exclusivo e excluínte” ao Estado. A Xunta, segundo a sentenza, “pode colaborar coa Administración estatal na fase de inspección (denunciando a infracción detectada na descarga do buque), pero non pode substituíla nin subrogarse na competencia do Estado sancionando directamente o infractor”. O titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra salienta que a potestade sancionadora da Xunta “se circunscribe ás infraccións por superación de topes de captura en augas interiores de Galicia”.

 

Na resolución o recorrente alega que toda a cabala capturada esa semana do mes de marzo de 2017 se pescou en augas exteriores. Para acreditalo achegou o seguimento da caixa azul do pesqueiro e a listaxe de posición expedido pola Secretaría Xeral de Pesca. Ademais, a descarga produciuse no porto de Burela, que é un dos habilitados para a inspección de especies peláxicas capturadas en augas exteriores. “A Xunta non propuxo ningunha proba para rebater este feito”, sinala o xuíz, quen tamén conclúe, tal e como solicitaba o recorrente, que a resolución do 24 de marzo de 2017 que implantou o límite dos 10.000 quilos semanais “non entrara en vigor nas datas nas que se realizou a pesca porque non se publicou en diarios oficiais”.

 

En canto ao argumento da falta de acreditación obxectiva do suposto exceso de capturas denunciada polo recorrente, o maxistrado tamén o acolle, pois destaca que o patrón solicitou os certificados de calibración da báscula utilizada polos inspectores gardacostas, pero, “inexplicablemente”, a Xunta non llos facilitou. “Polo tanto, descoñécese se a báscula utilizada polos axentes denunciantes está ben calibrada, se superou os controis regulamentariamente establecidos, etc.”, recalca o maxistrado.

 

***

 

Un juzgado rechaza que el control de las cuotas de pesca en aguas exteriores le corresponda a la Xunta

22/11/2019.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha estimado el recurso contra la incautación de 475 kilos de caballa y la multa de 351 euros que la Consellería do Mar le impuso al patrón de una embarcación con base en O Grove por la comisión de una infracción grave en materia de pesca. El magistrado, por tanto, ha revocado y dejado sin efecto las resoluciones de la Xunta, que deberá reintegrarle al recurrente el importe de la multa más el precio que hubiese obtenido por la venta del pescado. La sentencia es firme, pues contra ella no cabe recurso.

 

El juez argumenta que la competencia para sancionar la descarga de pesca realizada en aguas exteriores que supera los topes máximos de captura de especies pelágicas le corresponde “con carácter exclusivo y excluyente” al Estado. La Xunta, según la sentencia, “puede colaborar con la Administración estatal en la fase de inspección (denunciando la infracción detectada en la descarga del buque), pero no puede sustituirla ni subrogarse en la competencia del Estado sancionando directamente al infractor”. El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra subraya que la potestad sancionadora de la Xunta “se circunscribe a las infracciones por superación de topes de captura en aguas interiores de Galicia”.

 

En el fallo el recurrente alega que toda la caballa capturada esa semana del mes de marzo de 2017 se pescó en aguas exteriores. Para acreditarlo aportó el seguimiento de la caja azul del pesquero y el listado de posición expedido por la Secretaría General de Pesca. Además, la descarga se produjo en el puerto de Burela, que es uno de los habilitados para la inspección de especies pelágicas capturadas en aguas exteriores. “La Xunta no ha propuesto prueba alguna para rebatir este hecho”, señala el juez, quien también concluye, tal y como solicitaba el recurrente, que la resolución de 24 de marzo de 2017 que implantó el límite de los 10.000 kilos semanales “no había entrado en vigor en las fechas en las que se realizó la pesca porque no se había publicado en diarios oficiales”.

 

En cuanto al argumento de la falta de acreditación objetiva del supuesto exceso de capturas denunciada por el recurrente, el magistrado también lo estima, pues destaca que el patrón solicitó los certificados de calibración de la báscula utilizada por los inspectores guardacostas, pero, “inexplicablemente”, la Xunta no se los facilitó. “Por tanto, se desconoce si la báscula utilizada por los agentes denunciantes está bien calibrada, si ha superado los controles reglamentariamente establecidos, etc.”, recalca el magistrado.

social youtube xornalgalicia   feed-image