O TSXG declara revogada a condición de herdeiro nun testamento por estaren separados os cónxuxes

Información
Galicia | 29 Mayo 2019 | Correo electrónico | Imprimir

anciano1A Sala do Civil e Penal do TSXG emitiu unha sentenza na que declara que os testamentos a favor dos cónxuxes son ineficaces cando no momento de falecer estean separados ou divorciados, legalmente ou de feito. Na resolución, cuxo relator é o maxistrado Pablo A. Sande García, explícase que no caso concreto sobre o que se pronuncia, o falecido nomeou herdeira en 2010 a súa entón esposa, de quen posteriormente se separou.

 

 

No testamento, segundo o TSXG, o marido “revelou a razón pola que a nomeaba a súa herdeira, sen que nada faga concluír que se non fose a súa esposa a instituíse herdeira universal”. Así, os maxistrados destacan que unha vez que os cónxuxes se separaron de feito, en 2012, esa disposición testamentaria “quedou privada de causa ou motivo”. No momento da apertura da sucesión do testador, cando faleceu, en 2015, “persistía a separación, sen que fose acreditada reconciliación ningunha entre ambos”, indican.

 

O TSXG precisa na sentenza, interpretando o artigo 208 da Lei de Dereito Civil de Galicia que, salvo que se especifique no testamento que aínda nos supostos de ruptura ou crise matrimonial o cónxuxe é o herdeiro, esta disposición quedará sen efecto neses casos. A Sala salienta que a ineficacia “non esixe nin require declaración ningunha de vontade do testador que a complete ou ratifique ao tempo do seu falecemento” e conclúe que o lexislador galego parte do entendemento de que as disposicións testamentarias a favor do cónxuxe efectúanse “na súa condición de tal e sempre que o sexa”, de maneira que quedarán sen efecto se ao falecer os cónxuxes se atopan, entre outros supostos, divorciados ou separados, legalmente ou de feito.

 

***

 

El TSXG declara revocada la condición de heredero en un testamento por estar separados los cónyuges

 

29/05/2019.- La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha emitido una sentencia en la que declara que los testamentos a favor de los cónyuges son ineficaces cuando en el momento de fallecer estén separados o divorciados, legalmente o de hecho. En el fallo, cuyo ponente es el magistrado Pablo A. Sande García, se explica que en el caso concreto sobre el que se pronuncia, el fallecido nombró heredera en 2010 a su entonces esposa, de quien posteriormente se separó.

 

En el testamento, según el TSXG, el marido “reveló la razón por la que la nombraba como su heredera, sin que nada haga concluir que, de no ser su esposa, la hubiera instituido heredera universal”. Así, los magistrados destacan que, una vez que los cónyuges se separaron de hecho, en 2012, esa disposición testamentaria “quedó privada de causa o motivo”. En el momento de la apertura de la sucesión del testador, cuando falleció, en 2015, “persistía la separación, sin que haya sido acreditada reconciliación alguna entre ambos”, indican.

 

El TSXG precisa en la sentencia, interpretando el artículo 208 de la Ley de Derecho Civil de Galicia que, salvo que se especifique en el testamento que aún en los supuestos de ruptura o crisis matrimonial el cónyuge es el heredero, esta disposición quedará sin efecto en esos casos. La Sala subraya que la ineficacia “no exige ni requiere declaración alguna de voluntad del testador que la complete o ratifique al tiempo de su fallecimiento” y concluye que el legislador gallego parte del entendimiento de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge se efectúan “en su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea”, de manera que quedarán sin efecto si al fallecer los cónyuges se encontraran, entre otros supuestos, divorciados o separados, legalmente o de hecho.

 

social youtube xornalgalicia   feed-image