marsanchezsierra.millonesatutipleNeste artigo vamos expoñer a suma de diñeiro público que regala o goberno de Feijoo ( PPdeG) a través da Secretaría de Medios que dirixe María del Mar Sánchez Sierra que asustaría aos cidadáns cando afirman que non ai cartos para as nóminas e as pensións, ao mesmo tempo como se esconde un pésimo balance económico e un mandato plagado de recortes en políticas sociais, corruptelas, enchufismos e casos de clientelismo político..+.  A Secretaría de Medios de Comunicación que dirixe María do Mar Sánchez Sierra, desde a súa chegada á entidade gestionou multitude de procedementos xudiciais por todo o territorio galego con sancións de mais de 100.000 euros etc, que ninguén sabe publicamente onde están, e a entidade négase a informar na súa web ..+ institucional incumplindo literalmente a Ley de Transparencia de Galicia..+, non só sobre as axudas, convenios e adxudicacions..+, se non que, é ocultada a información do control sobre os distintos contratos de convenios, axudas, subvencións, campañas referentes a datas ou eventos de especial relevancia, tales como o 25 de xullo, Día de Galicia, o 17 de maio, Día das Letras Galegas, o 8 de marzo, Día internacional da Muller e o 25 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero, que se adxudican a medios de comunciación "escolleitos" a través das axencias intermediarias de comunicación para que non queden rastros públicos das adxudicacións, estariamos falando de varios millóns de euros sobre os que se nos negou a información. Se adxuntan sentencias e dogas descargables neste artigo web dignos dunha tesis doctoral sobre "medios institucionales de comunicación" que avergoñarían ao PP Nacional e aos partidos da oposición ( se supón).  https://medios.xunta.gal/portada

21,6 millones de euros del presupuesto de la Xunta en ayudas a dedo a los medios Su Gobierno ha firmado alrededor de 400 convenios con periódicos, radios, webs y televisiones...+

So a web institucional responsabilidade de Mar Sánchez Sierra da Secretaría de Medios..+ ( deixamos para outro artigo Fundación Camilo José Cela, Retegal, AMTEGA, Consello Asesor Dixital de Galicia das que tamen e responsable directa a Sra Mar Sánchez Sierra aparte de ser a asesora de comunicación do PPdeG ) só informa das convocatorias desde o ano 2015, non existe información sobre as adjudicaciones nin as súas beneficiarios, ocultando a información e incumplindo a mandato da Ley de Transparencia de Galicia baixo o coñecemento da oposición e total impunidade lexislativa ver +;

 

Un artigo de Miguel Delgado.- A diversidad xoga en contra cando non existen as medidas necesarias para controlar a extracción xerando o empobrecimiento da actividade é cando estas se destinan en exclusiva a dilapidar fondos europeos, foros, chiringuitos, subvencións a “DEDO”, favorecer a implantación de xaulas nas rías, construccións descontroladas, e un logo etc, difícil de ordenar pola súa ocultación do destino das inversións públicas, vieoguard, drons, helicópteros, destruir e arremeter contra o desenrolo do sector pesqueiro xestionado por XUBILADOS que xa nada teñen que ver co Mar .

Exclusiva de Pladesemapesga, Rosa Quintana y Basilio Otero invirtiendo  los fondos públicos de Pesca en cuchipandas, fiestas, comilonas sin que llegue un solo céntimo al marinero o pescador..(+)

Galicia caracterízase por ter a maior historia marítima de pescadores xunto aos seus máis de 400 millas do litoral  galego, en total alcanza as 900 millas cadradas de áreas marítimas xurisdiccionais das súas liñas costeras e as súas costas teñen unha lonxitude total de 1.498 quilómetros. Tamén conta con varias zonas marítimas na Coruña, Sada, Aguiño, Camelle e Celeiro, Lira, Camelle, etc.. *1

O DOG Núm. 141 Viernes, 26 de julio de 2019 Pág. 34352 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia I. Disposiciones generales Presidencia de la Xunta de Galicia LEY 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
I. Disposiciones generales do Presidente da Xunta D. Alberto Núñez Feijóo. https://www.boe.es/ccaa/dog/2019/141/g34352-34451.pdf 

Instruccións da Xunta aos servicios informáticos para ocultar documentos públicos a ciudadanía..+
Con un relato na "Exposición de motivos" de mais de 100 follas para que non o lea ninguen é esquecendo as actividades censoras e anulación do seu propio desenrolo en Internet con ordenes precisas dos servicios informáticos da Xunta, "seu contido e case na súa totalidad "palla e fume" con un dos peoores servizos de internet e sistema dixital de Europa, a emisión do comunicado e unha "burla a ciudadanía" con un único propósito, dar cabida a xestión presuntamente sen control de diñeiro europeo.

BNG..+ PSdeG..+ En Marea...+ CS Galicia..+ PPdeG..( #UnPartidoUnGoberno ) + MIRAN PARA OTRO LADO y no leen los comunicados remitidos a sus gabinetes de comunicación, ni lo consideran un tema de Interés a la luz de como está la sanidad gallega....+

Actividades que realizó el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti con su actividad de Letrado de Sanidad Xunta de Galicia sin que consten publicamente dichas actividades y sus compatibilidades.

2008-2013: Vocal y tesorero de SESPAS..+ (sociedad española de salud pública y administración sanitaria)
Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad..+.
Profesor de la Escuela Gallega de Sanidad....+
Profesor de la Escuela Gallega de Administración Pública...+.
Profesor de la UIMP..+
Profesor asociado en la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 1982 hasta la actualidad..+

A única solicitud coñecida  da compatibilidad  e " Letrado/Letrada Rafael Álvaro Millán Calenti. Posto que ocupa Asesor Xurídico, Cª Sanidade (Santiago de Compostela). Pública, Tipo Actividade Profesor asociado, P3- Universidade de Santiago de Compostela (A Coruña). Data da resolución, 22/12/2017 " ver RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL POLA QUE SE EXECUTA A RESOLUCIÓN DE 31.01.2018..+RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL POLA QUE SE EXECUTA A RESOLUCIÓN DE 31.01.2018..+

CODIGO: 2018/23405

Consuelo Ferreiro Regueiro , Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela CERTIFICO:

 

Nás resolucións de compatibilidades autorizadas a Letrados e Letradas en situación de servizo activo, como consecuencia do exercicio das obrigas de publicidade activa da Xunta de Galicia dende os anos 2010 non consta a solicitude ou autorización do Sr Rafael Álvaro Millán Calenti, letrado da Xunta de Galicia e profesor asociado a USC, e como Investigador Principal de CECOOP, centro asociado a USC tutelado por a Universidad e a Xunta de Galicia, no que constaba en "NOMINA" e constan pagos por traballos de investigación como Investigador Principal, un cargo reservado según a normativa a profesores titulados da Universidad, según diversos informes xurídicos aos que tivo acceso este xornal e a propia normativa das Universidades.

Para ser "investigador principal" en proxectos é preciso ser, polo menos, profesor titular de universidade. A documentación aportada, especialmente o CV publicado (e posteriormente borrado) descargable..(+) por ser preservado en

O PRESIDENTE DO PPdeG   se burla dos galegos/as o mesmo día de Galicia emitindo datos falsos ou erroneos que eles mesmos acreditan como falsos dias antes en outro comunicado.

Dice o comunicado de marcado caracter político emitido este día 25 de Julio de 2019  " ocultando que as baixas nas cifras do paro son provocadas por a emigración galega propia dos anos 50 da post guerra civil, con unha porcentaxe de galegos que emigran e triplica ao de españois. Os estranxeiros supoñen o 88% dos que se van en España, pero só o 60% en Galicia," datos que oculta deliberadamente o Goberno de Feijóo na Xunta de Galicia " burlándose dos galegos e galegas o mesmo día 25 día de Galicia. O BNG, PSdeG, En Marea calan e encubren as FAKE NEWS do Goberno da Xunta, que en outro comunciado recoñecen os memos o destrago social da emigración galego orquestada polo mesmo goberno do PPdeG. Dice a mesma Xunta de Galicia; Aumenta el número de gallegas y gallegos residentes en el exterior hasta llegar a los 519.646.  ( todos eles provocando a baixa nas filas do INEM) https://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/aumenta-numero-gallegas-y-gallegos-residentes-exterior-hasta-llegar-519646 Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2019. Aumenta el número de gallegas y gallegos residentes en el exterior hasta llegar a los 519.646. https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/10/22/porcentaje-gallegos-emigran-triplica-espanoles/891073.html ambas noticias peritadas online, como fuentes antiquerellas de Mar Sánchez Sierra Secretaria de Medios y Directora de Comunicación del PPdeG

As FAKE NEWS da Xunta; GALICIA REXISTRA A MENOR TAXA DE PARO DESDE 2008 TRAS SER A TERCEIRA COMUNIDADE NA QUE MÁIS BAIXA O DESEMPREGO NO ÚLTIMO ANO

§ A EPA do segundo trimestre do ano reflicte que en Galicia hai máis emprego e menos paro, e case todo o traballo que se creou foi indefinido

§ A taxa de paro sitúase no 11,33%, superando en 2,69 puntos a media Nacional

§ A Comunidade galega conta co menor número de desempregados dos gobernos de Núñez Feijóo, encadeando máis de cinco anos de baixadas consecutivas do paro na evolución anual  ( oculta o comunicado que a cifra e fruto do expulsión dos galegos a emigración ).

calenticobradelaconselleriadetraballo xunta

 

Rafael Alvaro Millán Calenti (Letrado de Sanidad y profesor de la USC) ...(+)

Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/10323/ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf

Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)descargadodelawebinstitucionaldelGobiernoBalearcurriculundeCalentiborradodelawebdelGobiernoBalerarporsupeticionexpresa.pdf

CODIGO: 2018/23405 Consuelo Ferreiro Regueiro , Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela CERTIFICO: Que segundo consta a día de hoxe nos arquivos da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, D./Dª Rafael Álvaro Millán Calenti , co NIF 33818906M , figura como investigador/a principal nas seguintes actividades de investigación:  (FOTO) y pdf descargable.

E para que así conste, logo do pedimento da persoa interesada, expídese o presente documento automatizado que se acredita con selo de órgano e código seguro de verificación (CSV), de conformidade co artigo 42 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público

LA DESIDIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ANTE LOS PERJUICIOS DE LA RED NATURA

El Hijo de la exconselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana le adjudicaron una subvención presuntamente ilegal para montar una granja de terneros en Ordes...Ver fuentes anti querellas ...(+)

La pareja de Feijoo esta reformando una finca construida encima de las rocas y la arena de playa encima del dominio marítimo bajo la total impunidad...(+)

La CATÁSTROFE ECONÓMICA que para la entidad PICCOLO RANCHO S.A., poseedora en zona de minifundio, de una de las fincas más grande y rentable de Galicia, con más de 51 kilómetros de perímetro, fue la declaración de las figuras RED NATURA, “Serra do Xistral” y “Parga-Ladra-Támoga”, la llevó a acudir ante el TSJ DE GALICIA, pidiendo el amparo de su derecho a ser resarcida por la cuantiosa pérdida económica que esto supuso, tal y como acreditaron varios peritos en sede judicial, incluido el perito judicial, designado por sorteo. Del mismo modo acudieron a los tribunales, con gran esfuerzo, otros pequeños propietarios, cuya vida y economía familiar se vio seriamente afectada por la RED NATURA, hasta el extremo de ver desaparecer cualquier rentabilidad de sus fincas.