Os galegos seguen a pagar cartos públicos por a mala xestión dos responsables do sergas; O TSXG obriga ao Sergas a indemnizar a unha paciente á que lle quedou unha man inútil tras unha operación na Coruña

Información
Sergas | 14 Junio 2019 | 5079 Votos | Correo electrónico | Imprimir

A sección primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a sentenza de primeira instancia que condena o Sergas a indemnizar con 90.000 euros a unha paciente do servizo de cirurxía plástica do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) á que lle quedou a man dereita en garra, inutilizada e irreversible, despois de someterse a unha cirurxía de desteitamento do túnel carpiano e a nove intervencións cirúrxicas posteriores. A ferida comezou a supurar aos poucos días da primeira operación, realizada en febreiro de 2013.

 

“Non pode cualificarse senón de resultado inusualmente grave e desproporcionado o producido tras a intervención, en cuxo suposto a xurisprudencia fai responder á Administración porque se trata dun efecto danoso que normalmente non se produce máis que cando media unha conduta neglixente, salvo que se acredite que a causa estivo fóra da esfera de actuación dos servizos sanitarios ou se debe a unha causa de forza maior, o cal non lograron as demandadas”, indican os maxistrados na sentenza.

 

O TSXG sinala que, se o resultado danoso é “anormal ou inusualmente grave en relación cos riscos que comporta a intervención”, como sucede neste caso, “presúmese que a Administración sanitaria non se acomodou aos estándares de actuación esixibles ou non puxo ao dispor do paciente os medios e coñecementos da ciencia e da técnica”. A doutrina do dano desproporcionado, segundo destacan os maxistrados, non se aplica cando o resultado se presenta como unha opción posible, cando constitúe un risco propio da intervención nunha porcentaxe considerable e cando existe actividade probatoria que chega a convencer o órgano xudicial respecto a como se produciu ese resultado.

 

“No caso presente resulta incuestionable que se produciu un resultado desproporcionado no tratamento dunha cirurxía tan simple -en palabras do cirurxián plástico-, pois quedou inutilizada a man dereita da paciente para calquera tipo de actividade, á parte do prexuízo estético, moral, laboral, familiar e de lecer que lle ocasiona, ademais dunha patoloxía psiquiátrica asociada”, salienta o tribunal.

 

O TSXG indica que a Administración “non foi capaz de ofrecer unha explicación científica razoable” sobre as causas, aínda que asegura que “a máis probable” foi unha infección da ferida. Sobre o consentimento informado asinado pola paciente ao que fai referencia o Sergas, o tribunal lembra que determina que asume os “riscos habituais” da asistencia médica. “Con todo, unha apreciación racional das cousas non permite erixir o consentimento prestado en escusa incondicionada ante calquera evento adverso”, advirten os xuíces.

 

***

 

El TSXG obliga al Sergas a indemnizar a una paciente a la que le quedó una mano inútil tras una operación en A Coruña

 

13/06/2019.- La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de primera instancia que condena al Sergas a indemnizar con 90.000 euros a una paciente del servicio de cirugía plástica del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) a la que le quedó la mano derecha en garra, inutilizada e irreversible, después de someterse a una cirugía de destechamiento del túnel carpiano y a nueve intervenciones quirúrgicas posteriores. La herida comenzó a supurar a los pocos días de la primera operación, realizada en febrero de 2013.

 

“No puede calificarse sino de resultado inusualmente grave y desproporcionado el producido tras la intervención, en cuyo supuesto la jurisprudencia hace responder a la Administración porque se trata de un efecto dañoso que normalmente no se produce más que cuando media una conducta negligente, salvo que se acredite que la causa ha estado fuera de la esfera de actuación de los servicios sanitarios o se debe a una causa de fuerza mayor, lo cual no han logrado las demandadas”, indican los magistrados en la sentencia.

 

El TSXG señala que, si el resultado dañoso es “anormal o inusualmente grave en relación con los riesgos que comporta la intervención”, como sucede en este caso, “se presume que la Administración sanitaria no se ha acomodado a los estándares de actuación exigibles o no ha puesto a disposición del paciente los medios y conocimientos de la ciencia y de la técnica”. La doctrina del daño desproporcionado, según destacan los magistrados, no se aplica cuando el resultado se presenta como una opción posible, cuando constituye un riesgo propio de la intervención en un porcentaje considerable y cuando existe actividad probatoria que llega a convencer al órgano judicial respecto a cómo se ha producido ese resultado.

 

“En el caso presente resulta incuestionable que se ha producido un resultado desproporcionado en el tratamiento de una cirugía tan simple -en palabras del cirujano plástico-, pues ha quedado inutilizada la mano derecha de la paciente para cualquier tipo de actividad, aparte del perjuicio estético, moral, laboral, familiar y de ocio que le ocasiona, además de una patología psiquiátrica asociada”, subraya el tribunal.

 

El TSXG indica que la Administración “no ha sido capaz de ofrecer una explicación científica razonable” sobre las causas, si bien asegura que “la más probable” fue una infección de la herida. Sobre el consentimiento informado firmado por la paciente al que hace referencia el Sergas, el tribunal recuerda que determina que asume los “riesgos habituales” de la asistencia médica. “Sin embargo, una apreciación racional de las cosas no permite erigir el consentimiento prestado en excusa incondicionada ante cualquier evento adverso”, advierten los jueces.

social youtube xornalgalicia   feed-image