Es Noticia | #Rueda |  Paloma  |  TuñasTuñas  |  Sibucu 360 |   Mascarillas  |  Tapabocas  |  Acoso  |  Casa Bailly  |   Trama Norte   |  Asesora | Mar Sánchez

O TSXG confirma a presunta corrupción de Lage Tuñas e seus enchufes sentenciando con a nulidade do nomeamento da exconcelleira de Cs como responsable de Deportes no Concello da Coruña

Información
21 Diciembre 2022 - A Coruña - Correo electrónico - Imprimir - 16024 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image

Lage Tuñas y su mujer Amoroso y Asociados muy preocupados por quien paga y  no paga el alquiler de una herencia en la Plaza de Pontevedra a la que  pretenden echarle el "O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a nulidade do nomeamento, en setembro de 2020, da responsable da área de Deportes do Concello da Coruña, quen se presentou ás eleccións municipais de 2019 por Ciudadanos. (Sentencia descargable para usuarios registrados..+) Ademais, o alto tribunal galego ratificou que a edil deberá reintegrar á Administración municipal as cantidades percibidas como consecuencia do nomeamento anulado, é dicir, as que resultan da diferenza entre as cobradas na súa condición de responsable de Deportes e as que lle correspondían con anterioridade. A sección terceira da Sala do Contencioso-administrativo, polo tanto, confirmou a sentenza ditada o pasado mes de abril en primeira instancia polo Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 da Coruña, a cal foi recorrida pola edil e polo Concello.

Na resolución, o TSXG indica que “non se discute que a concelleira ten a consideración de membro non adscrito, nin que os actos administrativos impugnados lle recoñecen dereitos económicos superiores aos que lle corresponderían de permanecer no seu grupo de procedencia”. O tribunal salienta que o artigo 73.3 da lei reguladora das bases do réxime local (LRBRL), á que corresponde a regulación do réxime xurídico da administración local, dispón que “os dereitos económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser superiores aos que lles corresponderían de permanecer no grupo de procedencia”. Así, recalca que “non se trata da devolución de ingresos ao erario público”, senón de que o percibido “non está permitido -está prohibido-“, segundo o artigo 73.3 LBRL.

 

Os maxistrados lembran que a LBRL establece que, “a efectos da súa actuación corporativa”, os membros das corporacións locais “se constituirán en grupos políticos, na forma e cos dereitos e as obrigas que se establezan, con excepción daqueles que non se integren no grupo político que constitúa a formación electoral pola que foron elixidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia, os cales terán a consideración de membros non adscritos”. Así, destacan que “as palabras da lei son claras; non procede interpretalas”.

 

A sentenza conta co voto particular dun maxistrado, quen entende que se debería de acoller o recurso de apelación no referente á obriga do reintegro das cantidades que, en exceso, puido percibir a concelleira. O xuíz asegura que “non procedía ordenar o reintegro das retribucións que en exceso recibira a concelleira, por máis que as resolucións da alcaldesa fosen desconformes a dereito, tanto en canto ao alcance económico, como ao político da súa anómala decisión”. Así, considera que “se a concelleira dispoñía dun título xurídico, no seu momento lexítimo, e se a entidade local se viu favorecida polos traballos e decisións que adoptou, tiña que retribuílos, pois doutra maneira se produciría un enriquecemento indebido para as arcas municipais”. A sentenza do TSXG non é firme, pois contra ela cabe presentar recurso.

 

***

 

El TSXG confirma la nulidad del nombramiento de la exconcejala de Cs como responsable de Deportes en el Ayuntamiento de A Coruña

 

21/12/2022.- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la nulidad del nombramiento, en septiembre de 2020, de la responsable del área de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, quien se había presentado a las elecciones municipales de 2019 por Ciudadanos. Además, el alto tribunal gallego ha ratificado que la edil deberá reintegrar a la Administración municipal las cantidades percibidas como consecuencia del nombramiento anulado, es decir, las que resultan de la diferencia entre las cobradas en su condición de responsable de Deportes y las que le correspondían con anterioridad. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, por tanto, ha confirmado la sentencia dictada el pasado mes de abril en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña, la cual fue recurrida por la edil y por el Ayuntamiento.

 

En el fallo, el TSXG indica que “no se discute que la concejala tiene la consideración de miembro no adscrito, ni que los actos administrativos impugnados le reconocen derechos económicos superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en su grupo de procedencia”. El tribunal subraya que el artículo 73.3 de la ley reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), a la que corresponde la regulación del régimen jurídico de la administración local, dispone que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”. Así, recalca que “no se trata de la devolución de ingresos al erario público”, sino de que lo percibido “no está permitido -está prohibido-“, según el artículo 73.3 LBRL.

 

Los magistrados recuerdan que la LBRL establece que, “a efectos de su actuación corporativa”, los miembros de las corporaciones locales “se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos”. Así, destacan que “las palabras de la ley son claras; no procede interpretarlas”.

 

La sentencia cuenta con el voto particular de un magistrado, quien entiende que se debería de haber acogido el recurso de apelación en lo referente a la obligación del reintegro de las cantidades que, en exceso, pudo haber percibido la concejala. El juez asegura que “no procedía ordenar el reintegro de las retribuciones que en exceso había recibido la concejala, por más que las resoluciones de la alcaldesa fueran disconformes a derecho, tanto en cuanto al alcance económico, como al político de su anómala decisión”. Así, considera que “si la concejala disponía de un título jurídico en su momento legítimo y si la entidad local se vio favorecida por los trabajos y decisiones que adoptó, tenía que retribuirlos, pues de otra manera se produciría un enriquecimiento indebido para las arcas municipales”. La sentencia del TSXG no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso.

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV