Xoán Manoel Sande Muñiz, Portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello da Laracha, ao abeiro do Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, presenta para o seu debate no vindeiro Pleno Ordinario da Corporación a seguinte MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

As grandes empresas de luz, auga, telefonía, banca, seguros e incluso a administración pública teñen subcontratados os servizos de atención ao público a través de empresas de centros de chamadas.
Na última década os centros de atención á clientela na Galiza foron pechando en canto as empresas centralizaron os servizos en grandes centros de traballo. Desde o estoupido da crise, as grandes empresas incrementaron a deslocalización dos servizos de atención cara terceiros países.
No noso caso, esta deslocalización agravouse pola exclusión do galego nas relacións comerciais: pecharon centros de traballo na Galiza e o emprego foi levado a outras partes do Estado. Só entre o ano 2010 e 2012 destruíronse no sector da teleatención en Galiza máis de 2.040 postos de traballo e 100.000 galegos e galegas foron obrigados a emigrar pola perda de emprego na nosa terra.
Destrúese emprego e o noso idioma perde un espazo común de grande importancia, o da relación entre nós e as empresas, e ao tempo anúlasenos o dereito a sermos atendidos e entendidos na nosa lingua, que estas empresas desprezan.
Nos últimos días coñecemos outra proposta de despedimento de 205 traballadoras e traballadores na empresa Extel na Coruña, que presta servizos para Movistar. Este ERE responde a unha clara estratexia de deslocalización que pasa por desmantelar o centro de Galiza e cubrir o 1004 desde Bucaramanga, en Colombia, onde xa comezaron a atender as chamadas.

Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG da Laracha insta á Corporación Municipal en Pleno á adopción dos seguintes ACORDOS:

Manifestar o apoio ás reivindicacións das traballadoras e traballadores de Extel.
Reclamar a Movistar que garanta en todos os casos os postos de traballo na Coruña e por tanto a atención en galego.
Instar á Xunta de Galiza a que reclame a Movistar o mantemento dos postos de traballo e a atención en galego dos seus servizos.


A Laracha, 28 de outubro de 2016

Asdo.: Xoán M. Sande Muñiz,
Portavoz do Grupo Municipal do BNG da Laracha

social youtube xornalgalicia   feed-image