En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, sobre as causas do accidente ferroviario de Angrois

XornalGalicia  15 Febrero 2017  836 Votos Sección ; Localidades de Galicia

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 21 de febreiro de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 14 de febreiro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Solicitude de creación de comisión de investigación

A proposta dos grupos parlamentarios de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, sobre as causas do accidente ferroviario de Angrois, así como sobre as condicións de seguridade na rede ferroviaria de alta velocidade en Galicia (doc. núm. 4229, 10/SCI-000003).

Publicación da solicitude de creación, BOPG n.º 58, do 02.02.2017

Punto 2. Comparecencias

2.1 1132 (10/CPP-000003)

Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016

2.2 1134 (10/CPP-000005)

Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016

Acumúlase na anterior a seguinte:

2.3 4878 (10/CPP-000015)

Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición dos GG.PP. de En Marea, dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, para dar conta dos feitos producidos na Unidade Psiquiátrica do Hospital de Conxo

Punto 3. Mocións

3.1 4879 (10/MOC-000014)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e a actuación que debe levar a cabo en relación coas dificultades das familias para o pagamento do recibo da luz. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 3797, publicada no BOPG n.º 53, do 26.01.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.02.2017)

3.2 4883 (10/MOC-000015)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa pobreza enerxética. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 1318, publicada no BOPG n.º 21, do 29.11.2016, e debatida na sesión plenaria do 07.02.2017)

3.3 4903 (10/MOC-000016)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Villoslada, Juan Manuel

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de emprego público. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 1429, publicada no BOPG n.º 21, do 29.11.2016, e debatida na sesión plenaria do 07.02.2017)

Punto 4. Proposicións non de lei

4.1 353 (10/PNP-000002)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e Toja Suárez, María Dolores

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións da empresa Ferroatlántica de segregar as súas actividades de produción de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes, así como a venda das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 6, do 03.11.2016

4.2 1846 (10/PNP-000178)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Gil, César Manuel e 8 máis

Sobre a elaboración polo Goberno galego, coa participación do Consello de Acción Exterior de Galicia, dun informe respecto do posible impacto do "Brexit" na economía galega e nos seus sectores produtivos

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 26, do 07.12.2016

4.3 2506 (10/PNP-000233)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Puy Fraga, Pedro e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a consolidar o recurso das casas niño

Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 36, do 28.12.2016

4.4 3051 (10/PNP-000268)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas sentenzas ditadas polo Tribunal Supremo en decembro de 2016 referidas ás taxas municipais por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 48, do 19.01.2017

4.5 3765 (10/PNP-000309)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre a aplicación pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017

4.6 4209 (10/PNP-000345)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre a apertura polo Goberno galego dunha mesa de negociación coas organizacións sindicais do eido sanitario para recuperar os acordos acadados no ano 2008 en relación coas condicións laborais e retributivas do persoal do Sergas

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017

4.7 4271 (10/PNP-000348)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de desbloquear a posta en marcha da Área Metropolitana de Vigo

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017

4.8 4411 (10/PNP-000363)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión da Dirección Xeral de Tributos, do Ministerio de Facenda, de suprimir a exención do IVE para os servizos que prestan as e os profesionais da avogacía e procuradoría adscritos á quenda de oficio

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017

Punto 5. Interpelacións

5.1 1510 (10/INT-000060)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

Sobre os compromisos asumidos polo Goberno galego no Pacto local

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 21, do 29.11.2016

5.2 4095 (10/INT-000148)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e 2 máis

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para afrontar problemas relacionados coa violencia no deporte

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 57, do 01.02.2017

5.3 4113 (10/INT-000151)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos

Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co peche da venda ao público de billetes e do servizo de atención ao viaxeiro en diversas estacións de ferrocarril

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 57, do 01.02.2017

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

6.1 4945 (10/POPX-000016)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co anuncio da consolidación da venda pola empresa Ferroatlántica das centrais hidroeléctricas no río Xallas e a súa posible incidencia no emprego da Costa da Morte

6.2 4991 (10/POPX-000017)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a avaliación dos efectos da situación laboral no Sergas na asistencia sanitaria

6.3 5086 (10/POPX-000018)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre o sufrimento que están a provocar os recortes en materia sanitaria

Punto 7. Preguntas ao Goberno

7.1 2660 (10/POP-000250)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Prado, Martín e 7 máis

Sobre a execución pola Xunta de Galicia da estación intermodal no concello de Vigo

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 43, do 12.01.2017

7.2 4269 (10/POP-000539)

Grupo Parlamentario de En Marea

Lago Peñas, José Manuel e 13 máis

Sobre as razóns do aumento rexistrado en Galicia, desde xaneiro a novembro de 2016, do número de persoas afectadas por un expediente de regulación de emprego

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 63, do 09.02.2017

7.3 5084 (10/PUP-000057)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 13 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego diante do anuncio de venda pola empresa Ferroatlántica das centrais hidroeléctricas do río Xallas

7.4 3858 (10/POP-000471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a data prevista polo Goberno galego para a apertura do Museo dos Viños de Galicia na reitoral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 58, do 02.02.2017

7.5 3982 (10/POP-000500)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para garantir a titularidade e o uso civil do Panteón de Galegos Ilustres

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 58, do 02.02.2017

7.6 3470 (10/POP-000409)

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David

Sobre as previsións da Consellería do Medio Rural respecto da realización dunha análise para a introdución de cambios no actual proceso de contratación do servizo integral de helicópteros e brigadas para a prevención e defensa contra os incendios forestais e na prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra eles durante os anos 2017 e 2018

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017

7.7 4974 (10/PUP-000053)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as medidas concretas que vai adoptar a Consellería do Medio Rural para conter e erradicar a praga de couza guatemalteca que está a afectar a pataca

7.8 5073 (10/PUP-000055)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Salgado, Carlos e 6 máis

Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego en relación coa presenza da praga de Tecia Solanivora ou couza guatemalteca que está a afectar a pataca

7.9 5017 (10/PUP-000054)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel

Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para controlar a praga de couza guatemalteca que está a afectar a pataca

   

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria a devandita reunión.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2017

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

Asinado dixitalmente por: Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 14/02/2017 17:51:10

Otros articulos relacionados.....
 Buscador Grupo Pladesemapesga con tecnología de Google

En el motor de búsqueda te ayudamos a encontrar exactamente lo que buscas.

 AyTP Acción y Transparencia Publica..

El Palacio de María Pita luce BANDERA A MEDIA ASTA tras anunciar su próxima candidatura #XulioFerreiro convirtiendo las esperanzas de más del 90% de los coruñeses en un "martirio".

Viernes, 08 Diciembre 2017
El Palacio de María Pita luce  BANDERA A MEDIA ASTA tras anunciar su próxima candidatura #XulioFerreiro convirtiendo las esperanzas de más del 90% de los coruñeses en un "martirio".

Su personal modo de ver la política ya reconocida por la mayoría como un fraude "trilero felón" en la que esta acusado de convertir la Ciudad en un estercolero y...